ANA SAYFA HABERLER FORUM GALERİ DOKUMANLAR | Üye OlGiriş
Hentbol FederasyonuhentbolfederasyonuHentbolfederasyonu DökümanlarıHentbolHentbol Hakem Talimatı

Hentbol Hakem Talimatı

Kategori : Hentbol

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HAKEM TALİMATI

BÖLÜM I

Genel Hükümler
1. Amaç
Bu talimatın amacı, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile M.H.K.nun alt kurullarının kurulmasını, Hakem, Gözlemci, Hakem Eğitmenleri ve Federasyon Temsilcilerinin eğitilmesini, klasmanlara ayrılmasını, klasmanlar arasındaki geçişlerini, Uluslararası Oyun Kuralları ve Federasyonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde düzenlemektir.

2. Kapsam
Bu talimat, Hentbol faaliyetlerinde görev alan Hakem, Gözlemci, Federasyon Temsilcisi, Hakem Eğitmenleri ile Merkez Hakem Kurulu, İl Hakem Kurulu ve diğer Alt Kurul üyelerini kapsar.

3. Dayanak
Bu talimat, 09 MART 2007 tarih 26457 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Hentbol Federasyonu, Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar
Bu talimatta geçen;
Federasyon: Türkiye Hentbol Federasyonunu,
İl Müdürlüğü: Gençlik Spor İl Müdürlüğünü
Federasyon Temsilcisi: Hentbol Federasyonunca belirlene temsilciyi,
EHF: Avrupa Hentbol Federasyonunu,
IHF: Uluslararası Hentbol Federasyonunu,
Lig: Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statülere uygun olarak düzenlenen erkekler ve bayanlar kategorilerindeki hentbol liglerini,
Kupa: Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak düzenlenen erkekler ve bayanlar kategorilerindeki kupa organizasyonlarını,
Lig Faaliyetleri: Liglerde yer alan kulüplerin müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi ile diğer faaliyetlerini,
Yurtiçi Faaliyetler: Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statülere uygun olarak düzenlenen erkekler ve bayanlar kategorilerindeki Grup, Yarıfinal ve Türkiye Şampiyonalarını,
Yerel Lig Faaliyetleri: Federasyonca belirlenen statüye uygun olarak İl Tertip Kurulları tarafından illerde düzenlenen ve federasyon tarafından onaylanan tüm kategorilerdeki müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi ile diğer faaliyetlerini,
Kurum Faaliyetleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite Sporları Federasyonu ve diğer kurumlar arasında, Federasyonun onayı ve bilgisi dâhilinde düzenlenen hentbol faaliyetlerini,
Kulüp: Hentbol branşında faaliyetlere katılan spor kulübünü,
Sezon: Hentbol faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi,
Merkez Hakem Kurulu (MHK): Hentbol Federasyonu bünyesinde Hakemlik ve Gözlemcilikle ilgili idari ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurulu,
İl Hakem Kurulu (İHK) : İllerde federasyon tarafından onaylanan Hentbol Hakem ve Gözlemcileri ile ilgili tüm idari ve teknik konulardan sorumlu olan kurulu,
Alt Kurul: MHK ye bağlı olarak çalışacak kurulları,
Hakem: MHK ve/veya İHK tarafından hentbol müsabakalarında hakemlik ile görevlendirilen kişiyi,
Gözlemci: MHK ve/veya İHK tarafından hentbol müsabakalarında görevlendirilen hakemleri izleyerek gözlem raporu düzenleyen, organizasyon ve denetimi ile görevlendirilen kişiyi,
Federasyon Temsilcisi: Faaliyetlerde, Federasyonu temsilen görevlendirilmiş, organizasyonla ilgili tüm konularda yetkili kişiyi,
Hakem Eğitmeni: Federasyon MHK ve İHK tarafından Hakemlerin eğitimi için görevlendirilen öğretim elemanlarını,

BÖLÜM II

Esas Hükümler
Birinci Kısım


Hakem Kurulları
5. Merkez Hakem Kurulu (MHK)

5.1. Kuruluşu
5.1.1. Federasyon Başkanının MHK Başkanlığına atadığı kişi tarafından hazırlanarak Federasyon Başkanının görüşüne sunulan (MHK Başkanı hariç) en az dört, en fazla sekiz üyeden oluşur,
5.1.2. MHK Federasyon Başkanı nın önerisi, Yönetim Kurulu onayı ile atanır.
5.1.3. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde aynı yöntemle yeni bir üye atanır.
5.1.4. MHK üyelerinde,Federasyon başkanı gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu onayı ile
değişiklik yapabilir.

5.2. Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler
Merkez Hakem Kurulunda görev alacak kişilerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gereklidir.
a) T. C. vatandaşı olmak,
b) 25 yaşından gün almış olmak,
c) Yüksek okul mezunu olmak ( bu talimatın yayımından önce MHK üyeliği ve Uluslar arası
hakemlik yapanlarda bu koşul aranmaz),
d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
e) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, Federasyona veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla ceza almamış olmak,
f) Hentbol branşında oyuncu, antrenör, yönetici, hakemlik veya gözlemcilik yapmış olmak.
g) Görev süresince kulüplerin hentbol branşında faal olarak yönetici, antrenör veya sporcu olarak görevli olmamak,

5.3. Kurulun Toplanması, Görev Dağılımı ve Sorumlulukları
5.3.1. Kurul; Kurul Başkanının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı, Merkez Hakem Kurulunu gerekli gördüğü takdirde her zaman toplantıya çağırabilir.
Federasyon Başkanı gerektiğinde toplantılara başkanlık eder. MHK en az ayda bir kez üye çoğunluğu ile toplanır.
5.3.2. MHK toplantılarında, kurulun görev, yetki ve sorumluluğunda olan ve aşağıda belirtilen konular değerlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. MHK tarafından alınan kararlar karar defterine kaydedilir ve üyelerce imzalanır.
5.3.3. MHK Başkanı ilk toplantıda üyeler arasından bir Genel Sekreter ataması yapar.
Ayrıca üyeler arasında
a) Eğitim,
b) Atama,
c) Sosyal İşler,
d) Uluslararası İlişkiler, konularından sorumlu ve yetkili olacakların görev bölümünü yapar. Üyeler faaliyetlerinden dolayı Kurul Başkanına karşı sorumludurlar. MHK Başkanı gerekli gördüğü durumlarda üyeler arasında görev değişikliği yapabilir veya ek görevler verebilir.
5.3.4. Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;
a) Lig, Kupa ve Yurtiçi Faaliyetleri ile yetki ve sorumluluk alanına giren organizasyonlar kapsamında yer alan maçların Hakem, Gözlemci ve Federasyon Temsilcisi atamalarını yapmak, hakem ve Gözlemci atamaları ile ilgili prensipleri belirlemek.
b) Hakem, Gözlemci ve Federasyon Temsilcisi yetiştirme, geliştirme programını hazırlamak ve bu yönde çeşitli projeleri uygulamaya sokmak,
c) Klasman hakemleri, Gözlemcileri ve Hakem Eğitmenlerini bu talimatın ilgili maddelerine göre belirlemek,
d) Gerektiğinde, uluslararası seviyede hakem kursları açılmasına, Yabancı Eğitmen çağırılmasına, yabancı ülkelerde açılan geliştirme kurslarına Hakem, Hakem Eğitmeni ve Gözlemci gönderilmesine karar vermek,
e) Uluslar arası Hakem ve Gözlemcilik için bu talimatın, uluslar arası federasyonun istediği şartlara uygun ilgili maddelerine göre aday belirlemek,
f) Hakemlerin giyeceği kıyafet ve kokartları belirlemek, kullanmasını sağlamak,
g) Her yıl için Uluslararası hakem ve gözlemci listesini belirlemek, Uluslararası Federasyona bildirmek üzere federasyon yönetim kuruluna sunmak,
h) Hakem, Gözlemci ve Federasyon Temsilcileri hakkındaki şikayetler üzerine olayı incelemek, hatalı bulunanları hata boyutuna göre değerlendirmek, bu konuda gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde ilgilileri Disiplin Kuruluna sevk etmek,
i) Atama yetkisi kendisinde bulunan müsabakalar ile ilgili usulüne uygun yapılan itirazları değerlendirmek,
j) İl Hakem Kurulları kararlarına karşı usulüne uygun yapılan itirazları bir ay içinde inceleyerek son karara bağlamak,
k) Hakem Eğitmeni, Hakem, Gözlemci ve Federasyon Temsilcilerine ödenecek tazminat ve ulaşım giderlerini belirleyerek yıllık bütçe ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
l) Hakem ve Gözlemci sınavlarını yapmak, sonuçlarını değerlendirmek, (Kurul gerekli ve uygun görmesi halinde bu görev için alt kurulları yetkili kılabilir.)
m) Klasmanda görev yapacak hakem, Gözlemci, hakem eğitmenleri ile ilgili her türlü sınavları yapmak, sonuçları değerlendirmek ve lisansları vize etmek.
n) Hakem ve Gözlemci Eğitmenlerini belirlemek,

5.4. Görevlerin Tarifi

5.4.1. Başkan
a) MHK toplantılarına başkanlık yapmak,
b) MHK yetki ve sorumluluğu içerisindeki konuların çözümü için MHK nun uyumlu çalışmasını sağlamak,
c) MHK tarafından alınan kararların Federasyonun ilgili birimlerinde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek,
d) Mazereti nedeniyle katılamadığı toplantılar için MHK üyelerinden birine vekalet vererek; bu talimatın MHK Başkanına verdiği yetki ve sorumlulukları üstlenmesini sağlamak.
5.4.2. Genel Sekreter
a) Federasyon Hakemleri ile Uluslar arası düzeydeki hakemler için dosya düzenlemek,
b) MHK sekreterya görevini sürdürmek, bu görev için gereken alt yapıyı hazırlamak, varsa alt yapıda bulunan görevlilerin çalışmalarını denetlemek,
c) Gündemdeki konuları belirleyip MHK üyelerinin de görüşleri doğrultusunda oluşan toplantı gündemini MHK toplantılarına sunmak, alınan toplantı kararlarının yazılmasını ve imzalanması sağlamak, ayrıca alınan kararların ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini izleyerek MHK ye bilgi vermek,
d) Hakem, Gözlemci ve Federasyon Temsilcilerinin görevli oldukları müsabakalara ilişkin bilgilerin Federasyon web sayfası aracılığı ile Internette duyurulmasını sağlamak.
5.4.3. Eğitimden Sorumlu Üyeler
a) Hakem ve Gözlemci Eğitiminin; Federasyon Yönetmelikleri, Talimatları ve MHK kararları ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
b) Yapılan eğitim çalışmaları hakkında aktif hentbol sezonu içerisinde her ay düzenli olarak MHK yi bilgilendirme
c) Her yıl hentbol sezonu açılmadan önce Faal Hakemlerin ve Gözlemcilerin, sınavlarını, fiziksel testlerini İHK ve Eğitim Alt Kurulu aracılığıyla izlemek, son durumlarını MHK ye sunmak,
d) Eğitim Alt Kuruluna Başkanlık yapmak.
5.4.4. Atamadan Sorumlu Üyeler
a) MHK tarafından alınan kararların ilgili illere, Hakemlere ve Gözlemci / Federasyon
Temsilcilerine, diğer ilgililere ulaşmasını sağlamak ve denetlemek,
b) Ayda bir düzenli olarak klasman hakemlerine ve Gözlemcilerine MHK kriterlerine göre verilmiş değerlendirme puanlarını MHK Başkanına iletmek,
c) MHK tarafından belirlenen prensipler doğrultusunda aşağıda yer alan müsabakalara Hakem ve Gözlemci atamalarını yaparak MHK nun onayına sunmak,
(1) Federasyon tarafından düzenlenen ve yönetilen bütün resmi yarışmalar,
(2) Yabancı takımlarla yapılacak her türlü özel yarışmalar,
(3) İller arasında yapılan resmi yarışmalar,
(4) Uluslar arası Federasyon tarafından ismen hakem talep edilmeyip tespiti Federasyona bırakılan hentbol yarışmaları,
(5) İl Müdürlüklerinin talebi halinde o ilde oynanacak hentbol yarışmaları,
(6) Ulusal takım antrenman ve hazırlık yarışmaları (Gerektiğinde Hakem ve Gözlemciler ücretsiz olarak bu yarışmalarda görevlendirebilir),
(7) Lig Takımları arasında yapılacak tüm özel yarışmalar.
b) Gerek görüldüğünde, özel yarışmalardaki Hakem ve Gözlemci atama yetkisi, MHK tarafından il Hakem Kuruluna veya görevlendireceği kişilere devredilebilir.
5.4.5. Sosyal İşlerden Sorumlu Üyeler
a) Hakem, Gözlemci, Hakem Eğitmeni ve Federasyon Temsilcilerinin kaza ve sağlık sigortalarını düzenletmek,
b) Otel ve ulaşım işlemlerinin planlamasını yapmak
c) Saha içi ve dışı malzemelerini temini sağlamak,
d) Hakem, Gözlemci, Hakem Eğitmeni ve Federasyon Temsilcilerinin adlarına tahakkuk edecek ödemelerini takip etmek,
e) Hakem, Gözlemci, Hakem Eğitmeni ve Federasyon Temsilcileri İle ilgili proje ve diğer sosyal faaliyetleri planlayarak MHK onayına sunmak.

5.5. Uluslararası İlişkiler:
5.5.1 MHK başkanı tarafından kurulan bir komisyonca yürütülür,
a) Federasyonun; Hakem ve Gözlemciler (Delegeler) ile ilgili, EHF ve IHF yazışmalarını takip etmek, sonuçları hakkında MHK na bilgi vermek,

5.6. MHK Üyeliğinin Sona Ermesi
5.6.1. Merkez Hakem Kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görevinden ayrılması ile kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür.
5.6.2.Merkez Hakem Kurulu üyelerinin görev süreleri;
a) Üyenin istifa etmesi, çıkarılması ya da görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması,
b) Mazeret beyan etmeden üst üste (3) üç toplantıya katılmaması,
c) MHK üyesi olarak görevli olduğu dönem içinde resmi yarışmalarda hakemlik yapması veya hentbol branşı olan bir kulübün oyuncusu, idarecisi, antrenörü ve yöneticisi olması,
d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi,
e) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi, durumunda Yönetim Kurulunun kararı üzerine son bulur.

6. İl Hakem Kurulu (İHK)

6.1. Kuruluşu

6.1.1. İHK Hentbol İl Temsilcisi ile birlikte en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) asil üyeden oluşur.
6.1.2. Asil Kurul Üyeleri her yıl 31Ağustos tarih itibariyle İl Temsilcisinin önerisi ve MHK nun onayı ile atanır. Asil üyelerin görevinin son bulması durumunda asil üye görevi yapmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir.
6.1.3 Hentbol İl Temsilcisinin görevden ayrılması durumunda; İHK yeniden belirlenir. Yeni İHK oluşana kadar eski İHK görevine devam eder.

6.2. IHK Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler
İl Hakem Kurulu'nda görev alacak kişilerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gereklidir.
a) T. C. vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) 25 yaşından büyük olmak,
d) En az iki yıl süreyle Hentbol Hakemliği veya Gözlemcilik yapmış ya da üç yıl lisanslı olarak hentbol oynamış, antrenörlük veya yöneticilik yapmış olmak
e)Hentbol sporuna hizmet vermiş ve bulunduğu ilde bu sporun gelişimi için katkıda bulunan, sevilen ve sayılan kişi olmak
f) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak,
g) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Federasyona veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla ceza almamış olmak.

6.3. Kurulun Toplanması, Görev Dağılımı, Yetki ve Sorumlulukları
6.3.1. İl Temsilcisi, aynı zamanda İHK nun Başkanıdır. İHK, İl Temsilcisi nin başkanlığında ayda en az bir kez salt çoğunlukta toplanır. Ayrıca İl Temsilcisi gerekli gördüğü zaman kurulu toplantıya çağırabilir. MHK Üyeleri gerek gördüğü durumlarda İHK toplantılarına katılabilir.
6.3.2. Kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy olarak sayılır.
Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. MHK gerekli gördüğü hallerde İHKnun karar defterini denetler ve eksiklik varsa yazılı olarak uyarır.
6.3.3. İHK Başkanı ilk toplantıda üyeler arasından bir Sekreter ataması yapar. Ayrıca üyeler arasında
a) Eğitim,
b) Atama,
c) Sosyal İşler,
konularından sorumlu ve yetkili olacakların görev bölümünü yapar. Üyeler faaliyetlerinden dolayı Kurul Başkanına karşı sorumludurlar. Kurul Başkanı gerekli gördüğü durumlarda üyeler arasında görev değişikliği yapabilir veya ek görevler verebilir. Kurul üyelerin görevden ayrılması veya kurul üyelik şartlarını kaybetmesi durumunda yeni üye veya üyeler MHK onayına en geç 15 gün içinde İl temsilcisi tarafından sunulur.
6.3.4. İHK nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
a) İl Faaliyetleri kapsamındaki bütün resmi ve federasyon tarafından onaylanmış özel yarışmaların Gözlemci ve Hakem Atamalarını yapmak,
b) İlinde kayıtlı hakemleri kontrol etmek ve denetlemek veya yetkili kılacağı Gözlemcilerce kontrol ettirmek,
c) İllerinde kayıtlı bulunan hakemlerin sicillerini tutmak, Klasman Hakemliği için yeterli gördükleri hakemleri Merkez Hakem Kuruluna önermek,
d) İlindeki hakemlerin birlik ve beraberliklerini sağlamak, teknik ve teorik bilgilerini arttırmak için Eğitim Kurulunca onaylanmış kurs, eğitim seminerleri ve konferanslar ile sosyal faaliyetler düzenlemek,
e) Hakem gereksinimini karşılamak için Aday Hakem Kursları açılması konusunda THF ye başvurmak, Eğitim Kurulunun görevlendireceği Hakem Eğitmenleri ile bu kursları açmak, kursları bitiren aday hakemlere saha denemeleri yaptırmak,
f) Başarılı olan aday hakemleri İl Hakemliğine bu talimat hükümlerine göre terfi teklifi yapmak ve İl hakem lisansı verilmesini sağlamak,
g) İllerindeki tartışmalı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve usulüne uygun yapılmış itirazları kesin karara bağlanması için Merkez Hakem Kuruluna göndermek,
h) Bu talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri yarışma yönetmekten yasaklamak ve
gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna başvurmak,
i) Hakemlerini Atama yetkisi kendisinde bulunan müsabakaların teknik sonuçları hakkında usulüne uygun yapılmış itirazları inceleme ve karara bağlamak,
j) İldeki İl Hakemlerinin yazılı, sözlü sınav ile fiziksel testlerini il müsabakaları başlamadan önce yapmak ve lisansların vize yapılması için sınav sonuçları ile faal hakem ve gözlemci listelerini İl Müdürlüğü aracılığı ile her yılın 31 Ağustos tarihi itibariyle MHK Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirmek,

6.4. Görevlerin Tarifi
6.4.1. Başkan
a) İHK nun yetki ve sorumluluğu içerisindeki konuların çözümünü ve kurulun uyumlu çalışmasını sağlamak,
b) İHK toplantılarına başkanlık yapmak,
c) İHK tarafından alınan kararların Federasyon veya Federasyonun ilgili birimlerinde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek,
d) MHK tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
6.4.2. Sekreter
a) İldeki bütün hakem ve gözlemciler için dosya düzenlemek,
b) İHK sekretarya görevini sürdürmek, bu görev için gereken alt yapıyı hazırlamak, varsa alt yapıda bulunan görevlilerin çalışmalarını denetlemek,
c) İHK tarafından alınan kararların ilgili hakemlere ve Gözlemci/Federasyon temsilcilerine ve diğer ilgililere ulaşmasını sağlamak ve denetlemek,
d) Gündemdeki konuları belirleyip İHK üyelerinin de görüşleri doğrultusunda oluşan toplantı gündemini İHK toplantılarına sunmak,
e) Alınan toplantı kararlarının yazılmasını ve imzalanmasını sağlamak, ayrıca alınan kararların ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini izleyerek İHK ye bilgi vermek,
f) İlde görevli olan Hakem, Gözlemci ve Federasyon Temsilcilerinin Türkiyedeki görevli oldukları müsabakalara ilişkin bilgilerin Federasyon ve varsa ildeki web sayfası aracılığı ile Internetten bilgi edinmelerine yardımcı olmak.
6.4.3. Eğitimden Sorumlu Üyeler
a) Hakem ve Gözlemci Eğitiminin Federasyon Yönetmelikleri, Talimatları ve MHK kararları ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde gerekirse M.H.K.nun onayı ile ildeki klasman hakemlerinden de yararlanarak yürütülmesini sağlamak,
b) Yapılan eğitim çalışmaları hakkında aktif hentbol sezonu içerisinde her ay düzenli olarak İHK yi bilgilendirmek,
c) Her yıl hentbol sezonu açılmadan önce o ildeki faal hakemlerin fiziksel testlerini yapmak ve son durumlarını İHK ye sunmak,
6.4.4. Atamadan Sorumlu Üyeler
a) Her sezon başında İHK tarafından atamalara ilişkin düşünce ve görüşler karar altına alınır. Atamalar
bu kararlara uygun olarak gerçekleştirilir. Atamalara ilişkin alınan İHK kararları, Federasyon
Yönetmelik ve Talimatlarına ters olamaz.
b) Aşağıda yazılı müsabakalara Hakem ve Gözlemci atamalarını yaparak İ.H.K.nun onayına sunmak,
(1) İl Tertip Komitesi tarafından düzenlenen ve yönetilen bütün resmi yarışmalar,
(2) İl Tertip Komitesi sorumluluğuna giren her türlü özel yarışmalar,
(3) Federasyon tarafından onaylanmış özel turnuva ve müsabakalar,
(4) MHK tarafından ismen hakem talep edilmeyip tespiti İl Tertip Komitesine bırakılan hentbol yarışmaları (Bu atamalar Merkez Hakem Kurulunun onayı ile olur).
c) İllerinde oynanan Lig ve Kupalarına Masa Hakemi ataması yapmak
d) MHK talepte bulunması halinde İllerinde oynanacak olan Uluslar arası Müsabakaların Masa Hakemi ataması yapmak.
6.4.5. Sosyal İşlerden Sorumlu Üye
İldeki her türlü yemek, balo, gezi, v.b. gibi sosyal olayları tertip etmek.

6.5. Görevlerin Sona Ermesi
6.5.1.İl Hakem Kurulunun görev süresi, her hentbol sezonu sonunda veya İl Temsilcisinin görevinden ayrılması ile sona erer. Yeni İHK kuruluncaya kadar eski İHK üyeleri göreve devam eder.
6.5.2. Aşağıdaki durumlarda İl Hakem Komitesi, M.H.K. kararı ile görevden alınır.
a) Bu talimat hükümleri ile belirlenmiş esaslar dahilinde hakem veya Gözlemci olma hakkı kazanmamış kişilerin hentbol müsabakalarında görevlendirilmesi,
b) Federasyon tarafından onaylanmamış her türlü özel müsabaka, turnuva veya hentbol faaliyetine hakem Ataması yapılması.
Uygulamada kasıt görülmesi halinde kasıtlı davranış içinde bulunan üyeler tekrar İHK üyeliğine seçilemezler.
6.5.3. İHK Üyelerinin görev süresi;
a) Üyenin istifa etmesi veya görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması,
b) Mazeret göstermeden üst üste iki toplantıya katılmaması,
c) İl Temsilcisinin üyeliğinin sona ermesi için yapacağı talebin MHK tarafından uygun görülmesi,
d) İHK üyesi olarak görevli olduğu dönem içinde resmi yarışmalarda hakem olarak görev alması veya hentbol branşı olan bir kulübün oyuncusu, idarecisi, antrenörü veya yöneticisi olması (Gerektiğinde İl Temsilcisinin talebi M.H.K.nun onayı ile faal hakemler İHK üyeliğine devam edebilirler)
e) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi,
f) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi durumunda M.H.K.nun kararı üzerine son bulur.

7. Alt Kurullar (AK)

Merkez Hakem Kurulu; kurula bağlı görev yapmak üzere, ihtiyaç duyulan durumlarda Alt Kurul oluşturabilir. Oluşturulan kurulların işleyişi, çalışma prensipleri ve süresi ayrı sirkülerler ile düzenlenir.
İkinci Kısım

Hakemler

8. Genel

8.1. Ülkemizde düzenlenen her türlü resmi veya özel hentbol müsabakalarında, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından belirlenmiş esaslar doğrultusunda eğitim almış ve eğitim sonunda yapılan sınav ve testlerde başarılı olarak hakem olma unvanını kazanmış hakemler görev yapabilir.
8.2. Hakemlerin hentbol müsabakalarında görev yapabilmeleri için, müsabakaların organizasyon sorumluluğunu üstlenmiş kurumlarca yetkilendirilmiş hakem kurulları tarafından görevlendirilmiş olmaları gereklidir.
8.3. Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alan T. C. vatandaşı hakemler ile, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu hakemlerin görev alabilmeleri, MHK uygun kararı, yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu hakemlerin hakemlik yapıp yapamayacakları, yapacaklarsa hangi düzeyde olacakları M.H.K. tarafından belirlenir.
8.4. Kayıtlı oldukları illerinden geçici bir nedenle başka bir ilde bulunan hakemler, geçici bulundukları ilde de kendileri arzu ettikleri taktirde, il yetkililerince görevlendirilebilir. Bu durumda hakem ek harcırah talebinde bulunamaz.

9.Hakem Olma Şartları ve Kategorileri

Hakemler;
a) Aday Hakem (Hakem Adayı),
b) İl Hakemi,
c) Klasman Hakemi,
d) Uluslararası Hakem,
olmak üzere dört kategoriye ayrılırlar. Ayrıca, klasman hakemleri Lig Faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere MHK tarafından kendi içinde tasnif edilirler.
Hakem olma şartları ile kategori geçiş için sağlanması gereken koşullar kendi ilgili maddelerinde verildiği gibidir.

10. Aday Hakem (Hakem Adayı)
Aday hakemler sadece Yerel Lig Faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda görev alabilirler.
Aday hakemler her ne koşulda olursa olsun Lig, Kupa ve Yurtiçi Faaliyetlerinde müsabaka yönetmek üzere saha hakem olarak görevlendirilemezler. Masa hakemliği görevi yapa bilirler.
10.1. Aday Hakem Olma Şartları
10.1.1. Hentbol müsabakalarında aday hakem olarak görevlendirilecek kişilerin, MHK tarafından yapılacak Aday Hakem Sınavlarında başarılı olmaları gereklidir.
10.1.2. Ayrıca Federasyon tarafından hakemlik dersi açılmasına onay verilmiş, üniversitelerdeki hakemlik dersini alarak bu dersi başarmış olan ve Aday Hakem olma şartlarına uygun olanlar Aday
Hakem olurlar.
10.1.3. MHK tarafından yapılacak Aday Hakem sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır;
a) T. C. vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul öğrencisi olmak,
c) 16 yaşından küçük, 25 yaşından büyük olmamak,
d) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak,
e) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak,
f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından altı ay veya daha fazla ceza
verilmemiş olmak.
10.1.4. Aday Hakem sınavlarına girecek adaylar için talep olması halinde MHK tarafından illerde Aday Hakem Kursu açılabilir. Aday Hakem Kurslarının açılabilmesi için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyon temsilciliği aşağıda belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.
a) Aday Hakem Kursu açılması için başvuru yazısı.
b) Federasyon tarafından atanacak kurs eğitmeninin yasal yolluk ve harcırahları ve her öğretim elemanı için 30 saatlik ders ücretinin o ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ödeneceğinin beyan ve taahhüdü,
c) Kurs sırasında uygulamaları göstermek üzere; 14 adet hentbol oyuncusu ve bir gün süreyle kullanılmak üzere spor salonu.
10.2. Aday Hakemliğin Sona Ermesi
Aday Hakemlikten 16 yaşında kursa girenler için en fazla üç, diğerleri için iki yıl sonunda İHK tarafından İl Hakemliğine terfi ettirilmemiş olan aday hakemlerin, hakemlik görevi kendiliğinden sona erer.

11. İl Hakemi
İl Hakemi olma koşullarını taşıyan aday hakemlerin arasından uygun görülenler, İHK kararı, İl Müdürlüğü aracılığı ile MHK Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirilir. Bu hakemler MHK onayı ile İl Hakemliğine atanırlar.
İl Hakemleri, Yerel Lig Faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda hakem olarak görev alabilirler.
İl Hakemleri her ne koşulda olursa olsun Lig, Kupa faaliyetlerinde müsabaka yönetmek üzere saha hakem olarak görevlendirilemezler (Zorunlu ve acil durumlarda MHK veya federasyon temsilcisinin onayı ile görev yapabileler)
11.1. İl Hakemi Olma Şartları
11.1.1. Aday Hakemlerin İl Hakemi Adayı olabilmesi için aşağıdaki koşulların oluşması gerekir.
a) İHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek,
b) En az bir yıl (Aday Hakem olma tarihinden itibaren) süreyle Aday Hakem olarak dört saha, dört masa hakemliği görevi yapmış olmak,
c) İHK tarafından yapılmış yazılı sınav ve fiziksel testlerde başarılı olmak.
d)18 yaşından gün almış olmak,
11.2 il Hakemliğine teklifi yapılacak aday hakemlerle ilgili aşağıdaki belgeler MHK Genel
Sekreterliğine gönderilir.
a) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak,
b) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak,
c) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından altı ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak.
d) En az dört saha, dört masa hakemliğiyle ilgili müsabaka cetvelleri ve gözlem raporları,
e) Onaylı Diploma veya Öğrenim Belgesi,
f) Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
g) 2 Adet vesikalık fotoğraf,
11.3. İl Hakemliği ne yükseltilen Aday Hakemlere MHK tarafından İl Hakem Lisansı verilir.

12. Klasman Hakemi
Klasman Hakemliği, Federasyon tarafından organize edilen ve aşağıda ilgili bölümlerinde açıklamaları yapılan çeşitli faaliyetlerde görev yapacak hakemlerin tasnifi için A, B ve C olarak belirlenmiş hakemlik derecelendirilmesidir.
Klasman hakemliğinin her derecesi için ihtiyaç duyulacak Klasman Hakem sayısı MHK tarafından sezon öncesi belirlenir ve bu sayı oranında klasman hakemi seçilir. Yıl içinde uzun süreli sakatlık, hastalık, askerlik, hakemliği bırakma veya sona ermesi gibi çeşitli nedenlerle klasman hakemi sayısında eksilme olması durumunda MHK sezon içinde klasman ayarlaması yaparak ihtiyacı sağlayabilir. Klasman hakemi olarak belirlenmiş hakemler; her derece için belirlenmiş şartlara haiz oldukları sürece o derecede görev yaparlar. Klasman hakemlik derecelendirilmesi her sezon öncesi MHK tarafından bu talimat ile belirlenmiş esaslar ve kurul tarafından konan prensipler dahilinde yapılır.
Hakemler, belli bir klasman derecesinde yerlerini muhafaza edebilirler, bir üst klasmana terfi edebilirler veya bir alt klasmana düşebilirler.
C Klasmanı olarak teklif edilmiş ancak başarılı olamamış olan İl Hakemleri ile her klasman hakemi olma özelliğini yitiren hakemler daha önce kazanmış oldukları İl Hakemi olma sıfatlarını ve bu kategorinin haklarını yitirmezler. Bu durumda olan hakemler illerinde İl Hakemi olarak görev yapabilirler.Klasman hakemleri ilgili bölümlerde belirtilmiş müsabakalarda görev yaparlar.

12.1. C Klasmanı Hakemi
İl Hakemlerinin arasından C Klasmanı hakemliği koşullarını taşıyan ve İHK tarafından uygun görülenler, İHK kararı ve İl Temsilciliğinin MHK Genel Sekreterliğine yazılı başvurusu ile MHK tarafından yapılacak C Klasmanı Hakem seminerine (yazılı sınav ve fiziksel test) davet edilirler.
Semineri başarı ile tamamlayan İl Hakemleri C Klasmanı Hakemi olmaya hak kazanırlar ve kendilerine MHK tarafından C Klasmanı Hakemi lisansı verilir.
C Klasmanı Hakemleri, Yerel Lig Faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda ve Federasyon tarafından organize edilen;
a) Erkekler ve Bayanlar en üst ligler hariç her türlü müsabakada görev yapabilirler.

12.1.1. C Klasmanı Hakemi Olma Şartları
İl Hakemlerinin C Klasmanı Hakemi Adayı olabilmesi için aşağıdaki koşulların oluşması gereklidir.
a) İHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek,
b) En az bir yıl (İl Hakemi olma tarihinde itibaren) süreyle İl Hakemi olarak görev yapmış olmak,
c) 30 yaşından büyük olmamak (Daha önce C klasmanında olanlarda bu koşul aranmaz),
d) İHK tarafından MHK ye önerilmiş olmak,
e) MHK tarafından yapılan C Klasmanı Hakem seminerine katılarak yapılan yazılı ve fiziksel sınavlarda başarılı olmak.

12.1.2. C Klasmanı Hakemliğini Sürdürme Şartları
C Klasman Hakemi olmaya hak kazanmış hakemler;
a) Her yıl MHK tarafından tekrar sınava tabi tutulurlar.
b) Sınavlarda başarılı olanların C Klasmanı Hakem lisansları MHK tarafından vize edilir.
c) Sınavlarda başarılı olamayan C Klasmanı Hakemler, İl Hakemi olarak değerlendirilirler.

12.2. B Klasmanı Hakemi
B Klasmanı Hakem Adayı olma koşullarını taşıyan C Klasmanı Hakemleri arasından uygun görülenler MHK tarafından yapılacak B Klasmanı Hakem Seminerine ismen davet edilirler. Seminer sonrasında MHK tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olanlar B Klasmanı Hakemi olma hakkı kazanırlar.
B Klasmanını oluşturan klasman hakemi sayısı her sezon başlamadan önce MHK kriterlerine göre belirlenir. Bu sayı gerekli görüldüğü takdirde MHK kararı ile değiştirilebilir.
B Klasmanı Hakemleri, Yerel Lig Faaliyetleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda ve Federasyon tarafından organize edilen;
a) Erkekler en üst ligler hariç her türlü müsabakada görev yapabilirler.

12.2.1. B Klasmanı Hakemi Olma Şartları
C Klasmanı Hakemlerin B klasmanı olabilmeleri için aşağıdaki koşullar aranır.
a) 35 yaşından büyük olmamak (Daha önce B klasmanında olanlarda bu koşul aranmaz),
b) (Değişiklik 18.10.2009 tarih ve 42 sayılı YKK) En az bir sezon süreli ve bir önceki sezonda Vizeli C Klasmanı Hakemi Lisansına sahip olmak.
12.2.2. B Klasman Hakemliğinin Sona Ermesi
Her sezon sonunda MHK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu klasman için aranan kriterlere göre başarılı bulunmayan hakemler B Klasmanından çıkartılırlar.
Ayrıca her sezon MHK tarafından sezon başında ve mazereti MHK tarafından kabul edilmeyenler veya başarısız olanlar için MHK nun belirleyeceği tarihte yapılan yazılı sınav ve fiziksel testlerden başarılı olamayan hakemler B klasmanından çıkartılır. Bu hakemler bir sonraki sezonda C Klasmanı Hakemi olarak değerlendirilirler.
Mazereti MHK tarafından geçerli sayılan nedenlerle yazılı sınavlara ve fiziksel testlere katılamayan hakemlerin bu hakları saklı tutulur ve MHK nun uygun gördüğü zamanlarda bu hakları kullandırılır.

12.3. A Klasmanı Hakemi

A Klasmanı Hakem Adayı olma koşullarını taşıyan B Klasmanı Hakemleri arasından uygun görülenler, MHK tarafından yapılacak A Klasmanı Seminerine ismen davet edilirler. Seminer sonrasında MHK tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olanlar A Klasmanı Hakemi olma hakkı kazanırlar.
A Klasmanı Hakem sayısı, her sezon başlamadan önce MHK tarafından belirlenir. Bu sayı gerekli görüldüğü takdirde MHK kararı ile değiştirilebilir.
A Klasmanı hakemler her seviyedeki müsabakada görev yapabilirler.

12.3.1. A Klasmanı Hakemi Olma Şartları
B Klasmanı Hakemlerinin A Klasmanı Hakemi olabilmeleri için aşağıdaki koşullar aranır:
a) 40 yaşından büyük olmamak (Daha önce A klasmanında olanlarda bu koşul aranmaz),
b) (Değişiklik 18.10.2009 tarih ve 42 sayılı YKK) B Klasmanında en az bir sezon görev yapmış olmak.

12.3.2. A Klasmanı Hakemliğinin Sona Ermesi
Her sezon sonunda MHK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu klasman için aranan kriterlere göre başarılı bulunmayan hakemler, A Klasmanından çıkartılırlar ve sonraki hentbol sezonunda B Klasmanında değerlendirirler.
Sezon başında yapılan seminere katılmayan veya mazereti MHK tarafından kabul edilmeyenler ile seminerde başarısız olanlar için, MHK nun belirleyeceği tarihte yapılan yazılı sınav ve fiziksel testlerde de başarılı olamayan hakemler A klasmanından çıkartılır. Bu hakemler bir sonraki sezonda B Klasmanında değerlendirilirler.
Mazereti MHK tarafından geçerli sayılan nedenlerle yazılı sınavlara ve fiziksel testlere katılamayan hakemlerin bu hakları saklı tutulur ve MHK nun uygun gördüğü zamanlarda bu hakları kullandırılır.

13. ULUSLARARASI ( EHF-IHF ) Hakemliği
13.1.ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Federasyon tarafından yapılan sınavda başarı gösteren hakemler ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Hakem unvanını alır ve ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Federasyon tarafından yapılan atamalarla uluslararası müsabakalarda görev alırlar.
13.2. ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Hakemler yurtiçinde MHK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda seçilmiş oldukları klasmanın belirlediği müsabakalarda görev yapabilirler.
13.3. ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Hakemlerin ülkemizdeki MHK kriterlerine göre belirlenmiş değerlendirme puanlarına göre performansları ve fiziksel test sonuçları her yıl ULUSLARARASI (EHF-IHF) Federasyona bildirilir ve her sezon sonunda bu değerlendirmeler uyarınca, MHK tarafından belirlenen Türkiye ULUSLARARASI ( EHF-IHF)hakemleri sıralaması ULUSLARARASI ( EHFIHF) Federasyonun bilgisine sunulur.
13.4.EHF IHF tarafından belirlenen şartlara göre; hakem ve gözlemcilere ilişkin projelere uygun hakem ve gözlemcileri belirleyerek ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Federasyonun bilgisine sunulur.
13.4. MHK, uygun bulmadığı durumlarda, ULUSLARARASI ( EHF-IHF)Hakemleri ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Federasyonun aktif hakem listesinden çıkarılması için bu kurum nezdinde başvuruda bulunabilir.

14. ULUSLARARASI ( EHF-IHF) Hakem Adaylığı
Bir hakemin ULUSLARARASI ( EHF-IHF) hakem olmak üzere ULUSLARARASI ( EHF-IHF) federasyon tarafından açılan seminerlere katılmak üzere aday gösterilmesi için aşağıdaki koşullar aranır. Bu koşullara göre MHK tarafından belirlenecek adaylar ULUSLARARASI ( EHF-IHF) seminerine katılırlar.
a) ULUSLARARASI ( EHF-IHF) federasyon tarafından belirlenen şartlara haiz olması,
b) (Değişiklik 18.10.2009 tarih ve 42 sayılı YKK) Aday gösterileceği sezonda A Klasmanında olması ve o sezon dahil en az iki sezon süre ile aralıksız A Klasmanında hakemlik yapmış olması,
c) MHK tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olması,
d) Hakemlikte başarının yanı sıra diğer hakemlerle uyumu, özel yaşamı ve temsil yeteneği açısından yeterli seviyede olduğunun MHK tarafından kanaat getirilmiş olması,

Üçüncü Kısım

Hakemlikle İlgili Konular
15. Hakemlerin Sorumlulukları

15.1. Sezon öncesinde; Aday veya İl Hakemi ise ilinde, Klasman Hakemi ise MHK tarafından
düzenlenen seminerlerde fiziksel test ve yazılı sınavlara katılmak,
15.2. Görevli olduğu müsabaka kendi ilinde ise en az bir saat önce, görevi kendi ili dışında ise MHK tarafından belirlenmiş süre içinde o ilde ve bir saat önce müsabakanın yapılacağı salon veya sahada, MHK tarafından belirlenmiş hakem giysisi ile hazır bulunmak, müsabakada görevli diğer hakem/hakemlerle uyumlu olmak, özel yaşamında etik olmayan davranış ve ilişkileri olmamak,
15.3. MHK veya İl Hakem Kurulunca verilen görevleri, ULUSLARARASI ( EHF-IHF) federasyon tarafından belirlenen ve THF tarafından uygun bulunarak yayınlanan kurallara göre yerine getirmek,
15.4. Tüm sporculara her bakımdan örnek olmak.

16. Hakemlik Görevinin Belirli Süreyle Durdurulması
16.1. Aşağıdaki koşullarda, MHK tarafından belirlenecek süre ile hakemlerin müsabakalarda görev yapması durdurulur:
a) Lisansını vize yaptırmamış olmak ,
b) Müsabakalarda MHK tarafından belirlenen genel görünüm kural ve prensiplerine aykırı olarak görev yapmak,
c) MHK tarafından belirlenen kılık ve kıyafet kural ve prensiplerine uymamak,
d) Yönettikleri müsabakalara ilişkin Federasyon tarafından istenilen raporları 24 saat içerisinde vermemek,
e) Liglerde hentbol takımları yer alan kulüplerin Yönetim Kurullarında görev almak veya idareci, antrenör, oyuncu veya masörü olmak,
f) Klasman hakemi ise MHK den, diğer hakem statülerinde ise İHK nin bilgisi ve izni dışında yurtiçinde resmi veya özel yarışmaları yönetmek,
g) Federasyon ve/veya EHF-IHF müsabakaları haricinde düzenlenen her türlü uluslar arası organizasyon ve uluslararası özel müsabakalarda MHK den izin almaksızın maç yönetmek,
h) Fiziksel test ve sınavlarda başarısız olmak,
i) Kendi illerinde verilen il müsabakalarını mazeretsiz olarak yönetmemek ve İHK başvurusu ile MHK tarafından bu konuda haksız bulunmak,
16.2. Hakemlik görevi, herhangi bir nedenle belirli süreyle durdurulan bir hakemin, tüm seviyelerdeki hakemlik sıfatından kaynaklanan tüm hakları da aynı süreyle durdurulmuş sayılır.

17. Hakemlik Görevine Ara Verilmesi
17.1. Herhangi bir nedenle (tüm sağlık nedenleri de dahil) hakemlik görevine ara vermek isteyen il Hakemleri, il Hakem Kuruluna; Federasyon Hakemleri MHK ye yazılı olarak baş vuruda bulunarak mazeretlerini bildirir. Bu durum hakemin şahsi dosyasına işlenir.
17.2. Mazeretli olarak hakemliğe ara verme süresi, aralıksız en fazla 3 (üç) sezondur. Anılan 3 (üç) sezonluk dönem, ara verme talebinde bulunma tarihindeki içinde bulunulan sezonu da kapsar.
17.3. Sağlık sebepleri dışında ikinci bir kez hakemliğe ara verme talebinde bulunulabilmesi için önceki ara verme sonucu yeniden görev almaya başlanması tarihinden başlayarak en az bir sezon boyunca görev almış olması gereklidir.
17.4. Hakemlik görevine ara verip başka ülkelerde hakemlik görevine devam edenlerin, tekrar
hakemlik yapma talebi durumunda, bu talep MHK tarafından değerlendirilir ve karar verilir.
17.5. Ara verme süresinden sonraki sezonda hakemliğe devam etmek isteyen hakem, yine bu isteğini dilekçeyle bildirmek ve ayrıca yapılacak fiziksel testte ve yazılı sınavda başarılı olmak zorundadır.
Ara verme süresi sonunda yeniden görev almaya devam eden hakemlerin tüm hak ve statülerinin değerlendirilmesinde, ara verme süresi dikkate alınmaksızın, ara verme tarihindeki durumları göz önünde bulundurulur.
17.6. Ara verme süresinin sonunda, hakemliğe dönme isteğinde bulunmayan hakemin lisansının herhangi bir talebe gerek kalmaksızın ilgili kurulca iptal edilir.
17.7. Sağlık nedeni ile mazeretli sayılan hakemler ayrıca hastalığının geçtiğini ve hakemlik yapmasında engel durum olmadığını belirten uzman bir heyetten alacakları resmi onaylı bir raporu da dönüş dilekçelerine eklemek zorundadırlar.

18. Hakemlik Görevinin Sona Ermesi
18.1. Aşağıda belirtilen koşulların oluşması durumunda, ilgili kurulların onayından sonra hakemlik sona erer:
a) Hakemin görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması,
b) 50 yaşını doldurmuş olmak,
c) Uluslararası Oyun Kurallarının uygulanmasında acze düşmek veya yetersiz kalmak,
d) Kurullarca kabul edilebilir mazereti olmadan ısrarla görev kabul etmemek,
e) Geliştirme kurslarına katılmamak veya yetkisiz kurumlar tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine izinsiz katılmak,
f) Herhangi bir nedenle kasıtlı olarak taraflı müsabaka yönetmek veya müsabaka yönetiminde kasıtlı olarak Uluslararası Oyun Kuralları hatası yapmak, müsabaka sonuçlarını etkileyecek girişimlerde bulunmak,
g) Gerçek dışı rapor düzenlemek, gerçekleri gizlemek veya taraflardan maddi veya manevi menfaat temin etmek,
h) Hentbol Federasyonu ve Kurulları aleyhinde gazete, radyo veya televizyon kanalıyla yayın veya propaganda yapmak, yazı yazmak, Internet sitelerinde hakemliği küçük düşürücü yayınlar yapmak, izinsiz olarak radyo ve televizyon yayınlarına katılmak,
i) Sosyal yaşam ve davranışları ile hentbol hakemliğini küçük düşürücü davranışlarda bulunmak,
j) Disiplin veya Ceza Kurulu tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, Federasyona hakem ve gözlemcilere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmış olmak,
l) Müsabakalarda, Federasyon tarafından belirlenen kılık, kıyafet ve genel görünüm kural ve prensiplerine aykırı davranmak; Federasyon tarafından belirlenen hakem kıyafetlerini kullanmamak,
m) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymek, THF Talimat, Yönetmeliklerinde belirtilen
kurallar ile MHK nun sözlü veya yazılı talimatlarına uymamak,
o) Mazeretsiz olarak veya mazereti ilgili kurullarca kabul edilmediği için, ilgili kurullara iki sezon üst üste lisansını vize ettirememek.
18.2. Bu konularda lisans iptali için İl Hakem Kurulu kararının MHK tarafından, MHK kararının Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylanması esastır.

19. Hakemlere Verilebilecek Cezalar
19.1. Federasyon Hakemlerine verilecek cezalar, Disiplin Talimatı hükümlerine göre Disiplin Kurulu tarafından saptanır.
19.2. İl Hakemlerine verilecek cezalar, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre İl Ceza Kurulu tarafından saptanır.
19.3. Hakemlerin oyun kurallarını uygulayışında ortaya çıkacak teknik hatalar hakkında karar verme yetkisi illerde İl Hakem Kuruluna, Federasyon yarışmalarında ise Merkez Hakem Kurulu'na aittir.
19.4. Teknik konularla ilgili kesin karar vermeye Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.
19.5. İl Hakemlerinin belge ve lisansları İl Hakem Kurulunun teklifi ile MHK tarafından; Federasyon Hakemlerinin lisansları ise MHK teklifi ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir.
19.6. Hakemler, İl Hakem Kurulları tarafından verilmiş olan kararlara, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları İl Müdürlüğü kanalı ile Merkez Hakem Kurulu'na itiraz edebilirler. Merkez Hakem Kurulu ilk toplantısında konuyu görüşerek karara bağlar.
Merkez Hakem Kurulu kararları kesindir.
19.7. İl Hakem Kurulları, illerindeki hakemleri işledikleri bir suçtan ötürü İl Ceza Kurulu'na sevk edebilirler.
Federasyon Hakemlerinin ceza kurullarına sevki için Merkez Hakem Kurulu'nun onayının alınması gereklidir.

20. Hakem Giysileri
20.1. Hakem giysileri, Merkez Hakem Kurulunca uluslararası kurallar dikkate alınarak belirlenir ve uygulanması sağlanır.
20.2. Hakemler, Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kokartları takarlar.
20.3. Federasyon uygun gördüğü takdirde, hakem kıyafetlerinde kullanılmak üzere reklam anlaşması yapabilir.
21. Hakemliği Bırakma Töreni
21.1. A Klasmanında en az 15 yıl süre ile müsabaka yönetmiş hakemler ile, ULUSLARARASI ( EHF, IHF) hakem olarak 10 yılını doldurmuş hakemler, hakemlik yaşamlarının sona ermesi üzerine MHK nun izni ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile hakemliği bırakma töreni yapabilirler.
21.2. Hakemliği bırakma töreni yapan hakem, tekrar hakemlik yapamaz.

Dördüncü Kısım
Gözlemciler
22. Gözlemciler

Gözlemcilerin çalışma prensipleri ayrı bir talimat ile düzenlenir.

Beşinci Kısım

BÖLÜM III

Çeşitli Hükümler

23. Görev Tazminatları ve Harcırahlar
23.1. Müsabakalarda görev yapan Hakemler, Gözlemci veya Federasyon Temsilcilerine yaptıkları görev karşılığı müsabaka tazminatı ödenir.
23.2. Müsabakalarda görev yapan ve MHK tarafından görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Federasyon Temsilcileri, Hakem Eğitmenleri ikamet ettikleri il dışından görevlendirilmeleri halinde ayrıca kendilerine yol gideri ve harcırah ödemesi yapılır.

24. Denetim
24.1. Federasyon tarafından düzenlenen lig maçlarından her türlü organizasyon ve denetimiyle oluşabilecek birinci dereceden idari sorunları çözmek ve görevlerini denetlemek, görev yapan hakemlerin davranış ve form durumlarının belirlenmesi için, Gözlemci, ayrıca Yurtiçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen turnuvalarda organizasyon ve faaliyetlerin sürdürülmesi ile oluşabilecek birinci dereceden idari sorunları çözmek amacıyla Federasyon Temsilcisi/ Temsilcileri ataması yapılır.
24.2. Gözlemci ya da Federasyon Temsilcisi olarak görev yapacak kişilerin seçim esasları ile görev ve yetkileri Federasyonca belirlenir.
24.3. Gözlemci veya Federasyon Temsilcisi olarak görev yapacak kişiler, görevleriyle ilgili raporlarını en geç 48 saat içerisinde ilgili kurula bildirmek zorundadırlar.
24.4. Türkiye liglerinde veya yurtiçi organizasyonlarında lig veya organizasyon ile Federasyon tarafından görevlendirilenleri izlemek üzere, Federasyon Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya MHK Başkanı tarafından MHK üyeleri arasından kişi ya da kişiler görevlendirilebilir.
Görevlendirilen kişiler izledikleri müsabaka ya da organizasyonla ilgili bilgileri görevlendiren
Federasyon Başkanı ya da MHK Başkanına en geç 48 saat içerisinde yazılı olarak bildirir. Ayrıca bu kişiler, lig maçları veya yurtiçi organizasyonlarının hiçbir aşamasında Gözlemci, Hakem veya Federasyon Temsilcilerine müdahale edemezler.

25. Federasyon İle Yazışmalar
25.1. İl Hakemleri, Federasyona ve Merkez Hakem Kurulu'na her türlü başvurularını illerindeki
Gençlik ve Spor I l Müdürlüğü aracı ile yapmak zorundadırlar. Doğrudan yapılan başvurular işleme konulmaz.
25.2. Federasyon Hakemleri, görevleri ile ilgili başvurularını doğrudan Merkez Hakem Kurulu'na yapabilirler.

26. Görev Tebligatı (Duyurusu)
26.1. Hakemlere görevleri, Federasyon tarafından her hafta İl Müdürlükleri veya ilgilinin e-mail adresine ve Internetteki Federasyon web sayfası aracılığı ile duyurulur. Duyuruda, Hakemin görevli olduğu müsabakanın yer, saat ve tarihi bulunur.
26.2. Hakemler tarafından herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri, göreve gitmemeleri için mazeret olarak kabul edilemez.

BÖLÜM VII

Son Hükümler

27. Talimatta Yer Almayan Hükümler
Bu Talimatta yer almayan herhangi bir husus ve Talimatta karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Türkiye Hentbol Federasyonuna aittir.

28. Yürürlük
Bu talimat hükümleri, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

29. Yürütme
Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

Bu dersi paylaş
Okuma:9173
Puan:
Tarih:28-02-2010 21:41
bebek bakma

Hentbol Federasyonu ©
Web sitemizin resmi hentbol federasyonu ile ilgisi yoktur. Hentbol fanatiklerine sanal bir buluşma ortamı sağlamak için açılmıştır