ANA SAYFA HABERLER FORUM GALERİ DOKUMANLAR | Üye OlGiriş
Hentbol FederasyonuhentbolfederasyonuHentbolfederasyonu DökümanlarıHentbolHentbol Federasyonu Ana Statüsü

Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

Kategori : Hentbol

 

25.05.2009 tarih ve 27238 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle son şekli                                      

                                                       TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Hentbol Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Ana Statü, Türkiye Hentbol Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Ana Statü, 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,
b) EHF: Avrupa Hentbol Konfederasyonunu,
c) Federasyon: Türkiye Hentbol Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
f) IHF: Dünya Hentbol Federasyonu,
g) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
ğ) Spor dalı: Salon ve plaj hentbol sporunu,
h) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri


Federasyonun teşkilatı

MADDE 5 (1) Federasyonun merkezi Ankaradadır. Federasyon, merkez ve yurt içi teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, Federasyon şubeleri ve bölge sorumluları veya il temsilcilikleri/mahalli temsilcilikler şeklinde yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Merkez Teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;
a) Genel kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
ç) Disiplin Kurulu,
d) Merkez hakem kurulu, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık ve doping, teknik, ceza, dış ilişkiler, lig, ARGE ve diğer kurullar,
e) Uluslararası federasyonun öngördüğü kurullar,
f) Genel sekreterlik,
g) İdari ve teknik birimler.
(3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Federasyonun görevleri

MADDE 6 (1) Federasyonun görevleri şunlardır;
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,
b) Uluslararası hentbol kuruluşlarına üye olmak. EHF, IHF ve diğer uluslararası hentbol kuruluşları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiyeyi hentbolla ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, üyesi olduğu uluslararası hentbol federasyonlarının üyelik aidatlarını yatırmak, c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki hentbolla ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,
ç) Antrenörlerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek bu amaçla yurt içi ve yurt dışından öğretim elemanı temin etmek, kurslarda ve seminerlerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, teknik kurulun önerisi ile milli takım antrenörlerini atamak,
d) Ülke içinde ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, ülke içinde düzenlenecek olan her türlü salon hentbolu ve plaj hentbolu organizasyonlarına izin vermek ve denetlemek, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,
e) Sporcu lisans, vize ve tescil işlemlerini bedeli karşılığında yapmak, sporcu transferleri ile ilgili bedelleri belirlemek ve pay almak. Liglere katılım ücreti belirlemek ve sezon öncesi tahsil etmek,
f) Hentbol malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, liglerde kullanılacak top, hakem kıyafeti ve benzeri malzemeye karar vermek,
g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,
h) Gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik açmak, personel istihdam etmek,
ı) Hentbol müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,
i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,
j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
k) Hentbol ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slâyt ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
l) Ülkemizi temsilen yurt dışında yapılacak olan müsabakalara katılacak olan takımlar ile diğer personele izin vermek ve denetlemek,
m) Bölgeler ve illerdeki hentbol temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
n) Yurt içindeki her türlü hentbol salonlarının gözetim ve denetimini yapmak,
o) Uluslar arası federasyon tarafından istenen hakem ve gözlemci listelerinin her yıl süresi içerisinde merkez hakem kurulunun teklifini alarak ilgili Federasyona bildirmek,
ö) Hakem ve gözlemcilerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek bu amaçla yurt içi ve yurt dışından eğitmen temin etmek, kurslarda ve seminerlerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, yurt dışına eğitim amaçlı hakem ve gözlemci göndermek, bunlardan ücret almak,
p) Federasyonun gelirlerini artırmak için ticari faaliyetlerde bulunmak.

Genel kurul

MADDE 7 (Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak on beş üye,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,
e) Uluslararası federasyonun yönetim veya hakem kurulunda görev yapanlar,
f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,
g) Faal olmayan ve uluslararası kokart sahibi olan eski hentbol hakemlerinden kura ile belirlenecek beş üye,
ğ) Faal olmamak kaydıyla büyükler kategorisinde en az üç yıl veya en az otuzdan fazla milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından yabancı uyruklular hariç olmak üzere kurayla belirlenecek beş üye,
h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;
1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,
4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.
ı) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan ve Federasyonun süper liginde yer alan kulüplerini temsilen beşer temsilci,
i) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan ve Federasyonun 1. liginde yer alan kulüplerini temsilen birer temsilci,
j) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste, minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde erkek ve bayanlarda en az üç kez Federasyonun düzenlediği grup, şenlik ve Türkiye Şampiyonalarına katılan kulüplerden (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen oy hakkına sahip kulüpler hariç kura ile belirlenecek on beş kulübü temsilen birer temsilci,
k) Bir önceki sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplere ilaveten birer temsilci,
l) Oy kullanma hakkına sahip süper lig kulüplerinden bayan ve erkek takımları ile aynı anda liglerde oynayan kulüplere bayan ve erkek takımları için ilaveten birer temsilci,
m) Hentbol spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye.
(3) İl müdürlerinin tespitinde;
a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,
b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.
(4) Vakıfların belirlenmesinde;
a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,
b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,
c) Yıllık gelirinin en az %50sini ilgili spor dalına harcaması,
şartları aranır.
(5) Sporcuların seçiminde sırasıyla; Olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.
(6) Genel kurul üyelerinin oy kullanma şartları şunlardır;
a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır,
b) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz,
c) Genel kurulda bayanlar ve erkekler liginde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir,
ç) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır,
d) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 (Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,
b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,
c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,
d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,
e) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,
f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,
g)Federasyonun borçlanmasına karar vermek (Bu bent, 14 Nisan 2007 tarih ve 26493 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Statü İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.),
ğ) Federasyonun bütçe dışı yapacağı primler dâhil harcamalar ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
h) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,
ı) İlgili branşta şube kurmak,
i) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kurulan profesyonel şubelerin iş ve işlemleri amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür.
Bu kurulların çalışma usul ve esasları Federasyon tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.
(3) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (h) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

Genel kurul toplantıları

MADDE 9 (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyatlarını takip eden altı ay içerisinde yapılır. Mali genel kurul ise; iki yılda bir Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda geçen dönemin bütçesi ve denetleme kurulu faaliyet raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir; izleyen dönemin bütçesi görüşülerek onaylanır ve diğer mali konular karara bağlanır. Mali genel kurulda Ana Statü değişiklikleri, Federasyon ve genel kurulun iş ve işleyişi ile ilgili konularda karar alınabilir.
(2) Olağanüstü genel kurul;
a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,
b) Yönetim kurulunun kararı,
c) Toplam delege sayısının en az % 40ının noter kanalı ile yazılı müracaatı, üzerine toplanır.
(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Bu sürede Federasyonun iş ve işlemleri denetleme kurulunca, denetleme kurulunun ibra edilmemesi halinde divan başkanlığınca yürütülür.
(4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz. Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.
(5) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(6) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

Federasyon başkanı

MADDE 10
(Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Federasyon başkanı, başkan vekilleri veya as başkanlar Federasyon başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir.
(2) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Genel kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak,
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
ç) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcundan takibata uğramamış olmak,
d) Federasyon başkanı veya kurul üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,
e) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
f) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Genel kurul üyesi olmak,
ğ) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.
(3) Olimpiyat, Parolimpik ve Büyükler Kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar hakkında ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.
(4) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
d) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmadığına dair belge,
e) Başkan adayı olduğuna dair genel kurulu oluşturan delege sayısının en az dörtte birinin imzasının yer aldığı teklif yazısı,
f) Federasyon hesabına adaylık için yatırılacak 10.000,00 (on bin) TL. lik banka dekontu.
(5) Dördüncü fıkrada belirtilen ve başkan adaylarından istenilen belgelerin tamamı seçim tarihinden on beş gün önce Federasyon genel sekreterliğine başkan adayının başvurusu ile birlikte teslim edilir. Federasyon söz konusu belgelerin uygunluğunu inceleyip, kesinleşen adaylıkları resmi internet sitesinde başvurudan itibaren iki gün içerisinde ilan eder.
(6) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

Başkanın görev süresi ve görevleri

MADDE 11
(1) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, tek liste halinde genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, başkanın belirleyeceği başkan vekili yürütür. Yönetim kurulu içinde en az bir, en çok üç başkan vekilliği oluşturulur. Başkan vekillerinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekilleri başkan olma yeterliliğine sahip kişiler arasından seçilir. Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.
(2) Başkanın görevleri şunlardır;
a) Federasyonu ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini, kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
d) Bu Ana Statünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek,
e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,
f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,
g) Başkan vekilini veya başkan vekillerini atamak,
ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek,
h) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,
ı) Kanun ve Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12
(Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu asıl aday listesinin en az yarıdan bir fazlasının genel kurul üyesi olması şarttır.
(2) Yönetim kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartlar aranır.
(3) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
c) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,
ç) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
d) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmadığına dair belge,
e) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.
(5) Başka federasyonların kurullarında görev yapanlar yönetim kurulu üyesi seçildikleri takdirde bu görevlerinden ayrılmak zorundadırlar.
(6) Federasyon Başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilen veya hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki görevleri sona erer. Bu kişilerin kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13
(1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;
a) Hentbol kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,
c) Hentbol ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, gözlemci, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,
ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,
d) Kulüplerin hentbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin hentbol dalı tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,
e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve hentbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,
ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve hentbol ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,
ı) Hentbol ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,
i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile hentbol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,
l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,
m) Bütçeyi hazırlamak,
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,
o) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek, yabancı antrenör veya benzeri personeli istihdam etmek,
p) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,
r) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
(2) Federasyon; başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 14
(1) Yönetim kurulu, en az ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.
(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir. Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan tarafından uygulanır.
Denetleme kurulu

MADDE 15 (Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üye ile genel kurul tarafından seçilecek üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere toplam beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurulun görev süresi dört yıldır ve seçimle gelen üyelerinde mali konularda ihtisas sahibi olma şartı aranır.
(2) Denetleme Kurulu üyesi olabilmek için;
a) Adayların bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (ç), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların siyasal, hukuk, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarından veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) Mali konularda ihtisas sahibi olmak.
(3) Denetleme kurul üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
ç) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği.
(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.
Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.
Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

Denetleme kurulunun görevleri

MADDE 16
(1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır. Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

Disiplin kurulu

MADDE 17
(Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.
(2) Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için, adayların bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımasının yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukuk fakültesi mezunu olması şarttır.
(3) Disiplin Kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
ç) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği.
(4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak üst üste üç veya bir yıl içinde dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.
(5) Kurul, Federasyonun faaliyet gösterdiği alanlarda sporcu, hakem, gözlemci, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.
(6) Disiplin Kurulu faal sezonda iki haftada bir, sezon dışında iki ayda bir toplanır. Toplantı başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılır.
(7) Gündem başkan tarafından düzenlenir, kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(8) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

Onur kurulu ve onursal başkanlık

MADDE 18
(1) Türk Hentboluna en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulur. En az iki dönem Federasyon Başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra Onursal Başkan unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

Tahkim kurulu

MADDE 19
(Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.
(2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslar arası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.
(3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, bu kişiler Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Hentbol Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)a başvurma hakkı saklıdır.

Diğer kurullar

MADDE 20 (1) Organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, dopingle mücadele ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir. Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

Genel sekreter ve idari birimler

MADDE 21
(1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur. İdari birim yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
(2) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir. Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

Taşra teşkilatı

MADDE 22
(1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve bölgelerde hentbol il temsilcisi, bölge temsilcisi, gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurtiçi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 23
(1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankarada dört yılda bir yapılır.
(2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.
(3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

Genel kurul üyelerinin listesi

MADDE 24 (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir.
(3) Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür. Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.
(4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.
(5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eski üyeden kalan süresini tamamlar.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 25
(1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi birlikte yapılır. Seçim için genel kurula katılan üyelerin geçerli oylarının salt çoğunluğunun alınması yeterlidir.
(3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanmasına, Federasyonun borçlanmasına, Federasyon bünyesinde bulunan spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

MADDE 26
(1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder. Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.
(2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel kurul üyeleri yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşılarına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, listeyi imzalamayanlar ve genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Genel kurul delegesi olmayan yönetim, denetleme, disiplin kurulu adayları, Genel Müdürlük personeli ve Federasyonca davet edilen davetliler ile görevliler toplantı yerine alınır.

Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

MADDE 27
(1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.
(2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan başkanı genel kurul üyesi olmak zorundadır.
(3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

Başkanlık divanının görev ve yetkileri

MADDE 28
(1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.
(3) Genel kurul sonunda tutanakların birer kopyası Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.
(4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.
(5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Gündemin tespiti ve görüşmeler

MADDE 29
(1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.
(2) Gündeme Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, genel kurulu oluşturan üyelerin en az beşte birinin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.
(3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler.
Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.
(4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.
(5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az yirmi üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

Kurullara aday olma

MADDE 30
(1) Federasyon başkan adayının genel kurul üyesi olması şarttır.
(2) Yönetim Kurulu asıl aday listesinin yarıdan bir fazlasının genel kurul üyesi olması şarttır.
(3) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme, disiplin ve hakem kuruluna seçilen üyelerin varsa kulüp yönetim organlarındaki görevleri sona erer. Kulüp üyeliği ise devam eder.

Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi
MADDE 31
(1) Başkanlık ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, oy pusulalarının aynı zarfa konulması suretiyle birlikte yapılır.
(2) Başkan adayları ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını başkanlık divanına teslim ederler. Kurullara aday olanlar toplu listeyle de başvuru yapabilirler.
(3) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru başkanlık divanının oluşumundan itibaren iki saat sonrasına kadar yapılabilir. Süre bitiminde teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.
(4) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından önce başkan adayları arasında kura ile renk çekilir. Çekiliş sonucuna göre başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.
(5) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir. Seçimler başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

Başkan adaylarına söz verilmesi
MADDE 32
(1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.
(2) Bu konuşma süresi yirmi dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel Kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.
(3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.
(4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

Seçimlerin yapılması

MADDE 33
(1) Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Her üye divan başkanının görevlendireceği divan üyesinde mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.
(2) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.
(3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

MADDE 34
(1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.
(2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.
(3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.
(4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Federasyon bütçesi

MADDE 35
(Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.
(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.
(3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilâtları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekir.
(4) Federasyon bütçesinin en az %15nin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur.
(5) Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir.

Federasyonun gelirleri

MADDE 36
(1) Federasyonun gelirleri şunlardır;
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,
b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,
ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,
d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,
e) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,
f) Sponsorluk gelirleri,
g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,
ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,
h) Yardım ve bağışlar,
ı) Kira ve işletme gelirleri,
i) Federasyon başkan adaylarından alınacak adaylık başvuru ücreti,
j) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır. Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Federasyonun giderleri

MADDE 37
(1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.
(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkulleri bütçe esasları ve genel kurul kararları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.
(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bütçe talimatında belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel müdürlük ile ilişkiler

MADDE 38
(1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.
(2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.
(3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.
(4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür,
(5) Federasyon, lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistik bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

Cezalar

MADDE 39
(1) Hentbol müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.
(2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürmedir.
(3) Cezalar, belirlenecek esaslara göre oluşturulan disiplin kurulunca verilir.

Kulüpler

MADDE 40
(1) Hentbol kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir. Hentbol faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

Hentbol kulüplerinin devri, şirketleşme

MADDE 41
(1) Hentbol dalında faaliyet gösteren kulüpler, hentbol şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz. Devirlerde hentbolun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 42
(1) Hentbol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir. Bu yetki kullanılırken Türk hentbolunun, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.
(2) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler Federasyona karşı hükümsüzdür.
(3) Federasyonca izin verilmeyen hentbol müsabakaları televizyondan, radyodan ve internet ortamında yayınlanamaz.

Talimatlar

MADDE 43
(1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimatlar, yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Ana statüye dayanılarak hazırlanan yönetmelik dışındaki talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitelerinde ilan edilir.

Bakanlığın gözetim ve denetimi

MADDE 44
(1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

İhtilafların çözümü

MADDE 45
(1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

Kulüpler Birliği

EK MADDE 1
(Değişiklik: RG-15.3.2009-27170) Federasyon Yönetim Kurulu kulüpler birliğinin kurulması için önderlik yapar. Kulüpler birliği hentbol sporunun gelişmesi için tavsiye kararları alabilir. Federasyon kulüpler birliğinin aldığı kararlara uyup uymamakta serbesttir.

Yürürlük

MADDE 46
(1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47
(1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür.

Resmi Gazetede Yayınlandığı Tarih ve Sayı
Ana Statü 9.3.2007 - 26457
Değişiklik 15.3.2009 - 27170
Değişiklik 25.5.2009 - 27238

Bu dersi paylaş
Okuma:5465
Puan:
Tarih:28-02-2010 11:35
bebek bakma

Hentbol Federasyonu ©
Web sitemizin resmi hentbol federasyonu ile ilgisi yoktur. Hentbol fanatiklerine sanal bir buluşma ortamı sağlamak için açılmıştır