ANA SAYFA HABERLER FORUM GALERİ DOKUMANLAR | Üye OlGiriş
Hentbol FederasyonuhentbolfederasyonuHentbolfederasyonu DökümanlarıHentbolHentbol Ceza Talimatı

Hentbol Ceza Talimatı

Kategori : Hentbol

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU CEZA TALİMATI
1.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ
Madde 1 - Bu Talimat; spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesi ve hentbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak için milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu teşkil eden fiiller ile cezalarının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

KAPSAM
Madde 2 - Bu Talimat; hentbol faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler, hentbol dalında görevli ve hentbol la ilişkili diğer kişileri kapsar.

DAYANAK
Madde 3 -Türkiye Hentbol Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statüye dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4 - Bu Talimatta geçen,
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon: Türkiye Hentbol Federasyonunu,
Teşekkül: Federasyon tarafından tescil edilmiş Hentbol Şubesi bulunan spor kulübünü,
Kişi: Sporcu, antrenör, idareci, menajer, masör/doktor, hakem ve diğer spor elemanlarını,
Sporcu: Federasyonda, tescilli olarak spor yapanları,
Yönetici: Hentbol faaliyetlerinde görevli idarî ve teknik elemanları; spor yönetimi mensuplarını; kulüpleri temsil eden, kulüpler tarafından görevlendirilen veya kulüplerin herhangi bir kademesi ya da branşında seçim veya atama ile görev üstlenenleri,
Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunu,
Ceza Kurulu: Disiplin Kurulunu ifade eder.

UYGULAMA ALANI
Madde 5 - Bu Talimattaki yaptırımlar; kişiler ve onayla kurulup bu Talimatta yer alan kuruluşların mensupları hakkında uygulanır. Spor faaliyetlerinden aralıksız üç yıl ayrılmış kişiler hakkında takibata geçilemez.

İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 6 - Federasyonun maaşlı, ücretli memur ve hizmetlileri, fahri görevlileri bu Talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

2. BÖLÜM
CEZA KURULUNA AİT HÜKÜMLER

CEZA VERMEYE YETKİLİ KURULLAR
Madde 7 -Bu Talimattaki cezaları vermeye yetkili kurul; Türkiye Hentbol Federasyonu Ceza Kuruludur.

KARARLARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ
Madde 8 - Ceza Kurulu görevinde bağımsızdır. Görev süresi içinde Kurul feshedilemez, üyeler azil olunamaz.
Ceza Kurulunun kesinleşmiş kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulamaz.
Bunun dışındaki hükümlere ilişkin kararlara itiraz mercii Tahkim Kuruludur. Ancak, Ceza Kurulu Kararının Federasyona intikalinden başlayarak on gün içinde Federasyon, verilen kararın yeniden incelenmesini gerekçelerini belirtmek suretiyle isteyebilir. Yeniden inceleme talebi cezanın uygulanmasını durdurmaz. Yeniden inceleme üzerine verilen karar hakkında yeni bir talepte bulunulamaz.

FEDERASYON CEZA KURULU
Madde 9 - Ceza Kurulu, dört yıl süre ile görev yapmak üzere, Ana Statüde belirlenmiş olan şartlar doğrultusunda Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Kurulunda yapılan seçimle iş başına gelir.

CEZA KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 10 - Federasyon Ceza Kurulu, talimatlarla belirlenmiş olan hentbol faaliyetinin yürütülmesinde meydana gelen uyuşmazlık ve suç teşkil eden fiiller hakkında bu talimat hükümleri ile verilmiş olan yetki çerçevesinde görevlidir.
Federasyona bağlı/ilişkili teşekkül ve kişilerin, hentbol faaliyetleri ile ilgili olayların tahkikatını yapıp sonuçlandırır.

CEZA KURULUNUN YETKİLERİ
Madde 11 Federasyon Ceza Kurulu, görev kapsamına giren konularda bu talimat hükümlerine göre bütün cezaları vermeye yetkilidir.

3. BÖLÜM
SUÇ VE CEZA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM
CEZALAR

CEZALARIN MAHİYETİ
Madde 12 - Bu Talimata göre verilecek cezalar;
12.1. İhtar cezası,
12.2. Yarışmadan men cezası,
12.3. Hak mahrumiyeti cezası,
12.4. Yarışmayı seyircisiz oynatma cezası,
12.5. Saha kapatma cezası,
12.6. Puan indirme cezası,
12.7. Küme düşürme cezası,
12.8. Para cezasıdır.

İHTAR CEZASI
Madde 13 - İhtar cezası, teşekkül veya kişinin dikkatinin çekilmesidir.

YARIŞMADAN MEN CEZASI
Madde 14 -Teşekkülün veya sporcunun yarışmalara katılmaktan men edilmesidir. Yarışmadan men cezası üçe ayrılır.
14.1. Tek Yarışmadan Men Cezası,
Teşekküllerin veya sporcuların 1 (bir) resmî yarışmadan men edilmesidir.
Resmî yarışmalarda, oyun disiplini veya cezayı gerektiren nitelikteki fiili nedeniyle oyundan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmî yarışmaya, kategorisi farklı olsa dahi katılamaz.
14.2. Sürekli Yarışmadan Men Cezası
Teşekküllerin veya sporcuların yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere yarışmadan men edilmesidir.
14.2.1. Resmî Yarışma Adedi İle Men Cezası
Resmî Yarışma Adedi İle Men Cezası; üç ay ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının resmî yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.
Federasyon Ceza Kurulu, görevli olduğu konularda sporculara bu talimatın ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle verdiği süreli yarışmadan men cezalarını, aşağıdaki esaslara göre yarışma adedi ile resmî yarışmadan men cezası olarak belirleyebilir.
14.2.1.1. On beş (114) güne kadar süreli yarışmadan men cezası bir resmî yarışmadan men,
14.2.1.2. Yirmi bir (120) güne kadar süreli yarışmadan men cezası iki resmî yarışmadan men,
14.2.1.3. Yirmi sekiz (127) güne kadar süreli yarışmadan men cezası üç resmî yarışmadan men,
14.2.1.4. Otuz beş (134) güne kadar süreli yarışmadan men cezası dört resmî yarışmadan men,
14.2.1.5. Kırk altı (145) güne kadar süreli yarışmadan men cezası beş resmî yarışmadan men,
14.2.1.6. Altmış (159) güne kadar süreli yarışmadan men cezası altı resmî yarışmadan men,
14.2.1.7. Yetmiş altı (175) güne kadar süreli yarışmadan men cezası altı resmî yarışmadan men,
14.2.1.8. Doksan bir (190) güne kadar süreli yarışmadan men cezası altı resmî yarışmadan men
cezasına çevrilebilir.
14.3. Temsilî Millî ve Milletlerarası Yarışmadan Men Cezası
Temsilî Millî ve Milletlerarası yarışmalardan çıkarılma hâlinde, Milletlerarası kurallar uygulanır. Ayrıca, gerek görülürse çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre kişi, Federasyon tarafından hazırlanan evraklar ile Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilir.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI
Madde 15 - Hakemlik, gözlemcilik, temsilcilik, saha komiserliği yapmaktan, Federasyon veya teşekkül yöneticisi, idarî ve teknik görevli olarak yarışmalarda hazır bulunmaktan, teşekkül mensubu olarak Federasyonla resmî ilişkide bulunmak ve yazmaktan mendir.
Hak Mahrumiyeti iki türlüdür;
15.1. Süreli Hak Mahrumiyeti;
Bir aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
15.2. Sürekli Hak Mahrumiyeti;
Kişilerin birinci fıkrada yazılı faaliyetlerinden sürekli olarak men edilmesidir.

CEZA SÜRELERİNE AİT ESASLAR
Madde 16 - Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları uygulanırken; 1 gün 24 saat, 1 ay 30 gün, 1 yıl 365 gün olarak hesaplanır.

YARIŞMAYI SEYİRCİSİZ OYNATMA CEZASI
Madde 17 - Seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve müessir fiil nedeniyle (veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hâllerde) spor kulüplerinin seyircisiz oynatmaya elverişli mutat sahadaki resmî müsabakalarının seyircisiz oynatılmasıdır. Sahası seyircisiz oynatmaya elverişli olmayan spor kulübüne saha kapatma cezası verilmesi ilgili ceza kurulunun yetkisindedir.

SAHA KAPATMA CEZASI
Madde 18 - Seyircilerin, kulüp mensuplarının, sporcuların müessir fiil ve olaylara sebebiyet vermeleri nedeni ile müsabaka yeri güvenliğinin ihlalinden sorumlu spor kulüplerinin resmî müsabakalarının mutat sahalarında yapılmasının yasaklanarak başka sahalarda yaptırılmasıdır.
Madde 19 17 ve 18. maddelerdeki suçların işlenmesinden ayrı olarak ve genel güvenliğin zorunlu kıldığı hâllerde ilgili federasyonun yarışmayı seyircisiz oynatmak, müsabakayı mutat sahadan başka bir sahada oynatmak hakları mahfuzdur.

PUAN İNDİRME CEZASI
Madde 20- Teşekkülün, her yarışma için galibiyet hâlinde verilen puan miktarı kadar puanının düşürülmesidir.

KÜME DÜŞÜRME CEZASI
Madde 21- Küme düşürme cezası; teşekkülün bir alt kümenin yarışmalarına katılmak zorunda bırakılmasıdır.

PARA CEZASI
Madde 22- Talimat hükümlerine göre verilen cezanın parasal bedel olarak karşılanmak zorunda bırakılmasıdır.

İKİNCİ KISIM
CEZAYI AZALTAN VE ÇOĞALTAN HÜKÜMLER

Teşebbüs
Madde 23 - Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hâllerde, tayin olunan ceza en fazla yarısına kadar indirilebilir.

Tahrik
Madde 24 - Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hâllerde, tayin olunan ceza en fazla üçte birine kadar indirilebilir.
Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıla çevrilir.

Takdiri Azaltıcı Sebep
Madde 25 - Tahrik sebebi ile azaltmadan ayrı olarak Ceza Kurulu tarafından teşekkül veya kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler göz önünde bulundurularak, cezanın yarısına kadarı indirim yapılabilir.

Tekerrür
Madde 26 - Ceza aldığı sezon içerisinde aynı konuda cezayı gerektirir eylemde bulunanlar için tayin edilecek ceza, yarısı nispetinde arttırılır.

Cezada İçtima
Madde 27 - Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp birlikte hükme bağlanır.

Yabancı Ülkede Sporla İlgili Suç İşlemek
Madde 28 - Bu Talimata göre yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar yabancı ülkede işlendiği takdirde, tayin edilecek cezalar bir kat arttırılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
TAHKİKAT VE CEZANIN DÜŞMESİ

Tahkikat Zaman Aşımı
Madde 29 - Olay gününden itibaren, ihtar cezasını gerektiren fillerde üç ay, yarışmalarından men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde bir yıl, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fillerde üç yıl geçmesi ile tahkikat ortadan kalkar.

Ceza Zaman Aşımı
Madde 30 - İhtar cezaları altı ay, yarışmadan süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl içerisinde infaz edilmezse ortadan kalkar.
Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği veya ceza infazının herhangi bir suretle kesildiği günden işlemeye başlar.

Tahkikat ve Ceza Zaman Aşımının Kesilmesi
Madde 31 Federasyon Ceza Kurulunun tahkikat ile ilgili işlemleri başlatması ve cezaya karar verilmesi,
TAHKİKAT ZAMAN AŞIMINI, kararın infazına dair her tür işlem CEZA ZAMAN AŞIMINI keser.

4. BÖLÜM
GENÇLİK VE SPOR SUÇLARI
BİRİNCİ KISIM
FEDERASYONA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Kasıtsız ve Kasıtlı Fiiller
Madde 32 - Kasıtsız fiiller şunlardır;
32.1. Federasyon ile yetkili makam ve mercilere karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız olarak yerine getirilmemesi veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,
32.2. Federasyon ve yetkili merciler tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata süresinde cevap verilmemesi veya eksik veya yanlış cevap verilmesi,
32.3. Federasyon, yetkili makam ve mercilere karşı yerine getirilen görevlerden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi.
Bu fiilleri ilk kez işleyenler ihtar cezası ile cezalandırılırlar. Tekrarı hâlinde 33. madde hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Kasıtlı fiiller; Federasyon mevzuatına ve yetkili makam ve mercilerin emirlerine kasten aykırı harekette bulunulması olup bu tür fiilleri gerçekleştirenler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Centilmenliğe Aykırı Hareketler
Madde 34 (Değişik: YKK-03/02/2009-34/9) Onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı davranışta bulunan veya kural dışı hareket eden kişiler ile Federasyonun izni olmadan basın ve medyada yada internet sitelerinde açıklama yapıp, görüş bildiren kişiler, yirmi günden bir yıla kadar yarışmalardan men cezası veya bir aydan bir yıla kadar, hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakaret Suçu
Madde 35 (Değişik: YKK-03/02/2009-34/9) Genel Müdürlük veya bir mensubuna, Federasyon veya bir mensubuna, Federasyon Kurulları ile Ceza Kurullarının mensuplarına sözle yada basın, medya ve internet siteleri vasıtasıyla hakaret eden kişi altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Bu suçun protokol tribününde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir misli artırılır.
Müessir fiil işlendiği takdirde, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Sahte Lisans Kullanımı
Madde 36 Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş, sahte veya gerçeğe aykırı bilgiler içeren lisans ve sair belgeleri kullanarak yarışmaya katılan sporcular, üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men, katılmayı temin veya teşvik edenler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Sahtecilik ve Federasyonu Kandırma Suçu
Madde 37 - Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya Federasyonu kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men ve o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Federasyon Ceza Kurulu ilgili teşekkülü iki aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırır. İlgililer hakkında mahalli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Ceza Süresini Bitirmemek
Madde 38 - Tek yarışmadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idarî tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan yarışmaya katılanlar veya bunu temin veya teşvik edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Cezalı Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek
Madde 39 - Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu hâlde veya idarî tedbir ile yarışmaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen yarışmaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

İzinsiz Dış Görev
Madde 40 - Yabancı bir ülkenin millî veya temsili takımında, Federasyonun izni olmadan görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişiler, üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

İzinsiz Yarışmak veya Mazeretsiz Yarışmamak
Madde 41 - Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken yarışmayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir yarışmayı yönetenler bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Federasyonun tertiplediği yarışmalara katılması gerektiği hâlde Federasyon tarafından uygun görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz katılmayan kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men, teşekküller ise Hentbol branşına münhasır olmak üzere bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. Teşekküle verilen cezanın yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.

Seremoni, Temsili ve Millî Yarışmaya Katılmamak

Madde 42 (Değişik: YKK-03/02/2009-34/9) Görevlendirildikleri hususu; telefon, faks, elektronik posta veya Federasyonun Resmî İnternet Sitesi yoluyla ilan edilmesine rağmen, ilgililerce geçerli bulunmayan nedenlerle veya mazeretsiz olarak açılış-kapanış seremonilerine, temsili veya millî yarışmaya yada hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan, çalışma ve yarışma yerini terk eden kişi veya milli takım kamplarına resmi olarak davet edilmesine rağmen katılmamak için almış olduğu sağlık raporu kuşkulu görünen veya Federasyon Sağlık Kuruluna muayene olmaktan imtina eden sporcuya üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
Olayın mahiyetine göre ilgili teşekkül altı aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılabilir. Teşekküle verilen bu ceza yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.

Millî Onuru Kırıcı Davranışlar
Madde 43 - Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türkiyenin veya yabancı bir milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Ağır hâllerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Saha Olayları
Madde 44 - Spor çalışma ve yarışmalarının yapıldığı saha ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralama, yakıp yıkma, tahrip etme gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Seyircisi, mensupları ve/veya sporcuları nedeni ile olaylardan sorumlu teşekküller en az iki müsabaka saha kapatma cezası veya en az iki resmî müsabakayı seyircisiz oynama cezası veya en çok iki resmî müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.

Suça Teşvik
Madde 45 - Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yarışmanın Devamına Engel Olmak
Madde 46 - Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Teşekküller ise hentbol branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılırlar.
Teşekküle verilen cezanın yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.

Tanıklıktan Kaçınma
Madde 47 - Tahkikat sırasında tebligata rağmen, mazeretiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hileli ve Danışıklı Yarışma
Madde 48 - Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Teşekküller küme düşme cezası ile cezalandırılır.

İzinsiz Faaliyetler
Madde 49 Federasyonun iznini gerektiren her türlü resmi, özel, ulusal ve uluslararası mahiyette yapılan faaliyetler ile plaj ve salon hentbolunu oynatan kulüp, yönetici, antrenör, sporcu, hakem, gözlemci, kurum ve kuruluşlara bu fiillerinden dolayı haklarında Federasyon Ana Statüsünün 39.maddesinde tanımlanan ceza hükümleri uygulanır.

Doping
Madde 50 - Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul etmeyen veya dopingli oldukları tespit edilen sporculara ve bunların sorumlularına aşağıdaki yaptırımlar uygulanır;
50.1. Uluslararası Federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında doping yaptığı belirlenen sporcular hakkında doping suçunun işlendiği tarihten itibaren Uluslararası Federasyon tarafından verilen ceza aynen uygulanır. Bu sporcu ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır.
50.2. Yurtiçi spor müsabakaları öncesinde, müsabaka sırasında veya sonrasında doping kontrolü için numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu ve sorumluları doping yapmış veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu bent kapsamına girenlere, suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir, en fazla iki yıl spor müsabakaları ve faaliyetlerden men cezası verilir.
50.3. Yurtiçi spor müsabakalarında yapılan kontrollerde dopingli olduğu tespit edilen sporculara ve sorumlularına en az iki, en fazla dört yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
50.4. Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu ve sorumlusu tekrar doping suçu (numune vermekten imtina etme dahil) işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
50.5. Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen sporcu ve sorumlularına suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
50.6. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyon tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından
yapılacak kontrollerde üzerlerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arattırmaktan imtina edenlere en az bir ay, en fazla altı ay müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
50.7. Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai yaptırım uygulanan sporcu ve sorumluları antrenörlük kurslarına kabul edilmez. Dopingli sporcunun antrenörü ve sorumlularının evvelce almış oldukları antrenörlük belgesi, serbest giriş kartı vb. belgeler iptal edilir.
50.8. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl ortak yayınlanan, sporcular tarafından kullanımı yasak olan madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan sporcu, antrenör ve diğer spor elemanları ile sorumlularının cezası, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması hâlinde kendiliğinden düşer. Listenin Federasyona tebliğini takiben en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere duyurulur.

Sair Hâllerde Menfaat
Madde 51 - Bir yarışmanın neticesinden faydalanması mümkün olan teşekkül ve kişilerden maddî menfaat temini sureti ile yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddî menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

İKİNCİ KISIM
TEŞEKKÜLLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Yarışmaya Katılmamak
Madde 52 - Teşekkülünün veya diğer bir teşekkülün sporcusunun menfaat temini veya sair sebeplerle yarışmaya katılmasına engel olan ve yarışmaya katılmayanlar altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Görev Suçu
Madde 53 - Teşekküllerde kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine, talimatlara veya yetkili mercilerin emirlerine aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
YÖNETİCİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Emirlere Uymamak
Madde 54 - Yarışma hazırlıklarında, yarışma esnasında, yarışma sonrasında ve spor gezilerinde yöneticilerin ve yetkili mercilerin talimatlarına uymayan, kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişiler, yirmi günden iki aya kadar yarışmadan men ya da bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Huzursuzluk Çıkarmak
Madde 55 - Spor gezilerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Yarışmalara Katılmamak
Madde 56 - İlgililerce geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz olarak yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir aydan üç aya kadar yarışmadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakaret ve Müessir Fiil
Madde 57 - Çalışma ve yarışma yerlerinde veya spor gezilerinde kafilenin veya diğer bir teşekkülün yöneticisine hakaret eden kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men, müessir fiilde bulunan kişiler altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilirse verilecek ceza bir misli arttırılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
FEDERASYON MENSUPLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Yarışmada Görevlendirilen Hakem, Gözlemci, Temsilci, Saha Komiseri ve Diğer Federasyon
Mensuplarına Karşı İşlenen Suçlar
Kaba, Müstehzi, Küçük Düşürücü Hareket

Madde 58 Spor gezisi, kamp, kongre, kurs, seminer, konferans ve sair toplantı yerleri ile çalışma ve yarışma yerlerinde yönetici ve yetkili mercilere karşı spor disiplini ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde ihtar cezası ile cezalandırılırlar.
İhtar cezası gerektiren bu tür eylemi birlikte işleyenler bir ay yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli hakemlere, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve Federasyon mensuplarına kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlar yirmi günden üç aya kadar yarışmalardan men veya bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Yukarıda sayılan fiil veya söylemler herhangi bir kulüp yöneticisi veya yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilir ise verilecek ceza kulübe şamil olur.
Bu hareketler protokol tribününde yapılırsa verilecek ceza bir misli artırılır.

Hakaret
Madde 59 - Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve Federasyon mensuplarına söven veya fiilen veya söz ile hakarette bulunanlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Bu hareketler protokol tribününde yapılırsa verilecek ceza bir misli artırılır.

Müessir Fiil
Madde 60 - Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve Federasyon mensuplarına fiilen tecavüze yeltenen kişi üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Teşebbüs birden fazla kişi tarafından birlikte yapılırsa her birine verilecek ceza bir misli artırılır.
Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli artırılır.
Bu suçlar protokol tribününde işlenirse verilecek ceza bir misli artırılır.

BEŞİNCİ KISIM
SPORCULARA KARŞI İŞLENEN ŞUÇLAR ve SPOR DİSİPLİNİNE UYMAMAK

Sporculara Karşı İşlenen Suçlar, Spor Disiplinine Aykırı Hareket Etmek
Madde 61 - Spor gezisinde, kamp, kongre, konferans ve sair toplantı yerleri ile çalışma ve yarışma yerlerinde sporculara spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa ihtar cezası ile cezalandırılır. İhtar cezası gerektiren çeşitli eylemi birlikte işleyenler, bir ay yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakaret
Madde 62 - Yarışma hazırlığında, yarışma esnasında veya yarışmadan sonra sporculara hakaret edenler bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Tekme, Kafa, Yumruk ve Sair Surette Vurmak veya Müessir Fiil

Madde 63 - Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında diğer bir sporcuya tekme, kafa yumruk ve sair surette vuranlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Sporculara müessir fiile yeltenen kişi bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Müessir fiili gerçekleştiren kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yöneticiler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Müessir fiil birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır.

Rakibi Oyun Dışı Etme
Madde 64 - Yarışma öncesinde veya yarışma sırasında rakibi her ne sebep ve suretle olursa olsun yarışmada kalmaya zorlayan ve yarışma dışı bırakanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

ALTINCI KISIM
HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE SAHA KOMİSERLERİNİN SUÇLARI

Tek Taraflı Yönetim
Madde 65 - Yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Menfaat İle yönetim
Madde 66 - Yarışmaları teşekkül veya kişi lehine veya aleyhine maddî ve manevi menfaat karşılığında yöneten hakemlere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek
Madde 67 - Yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek
Madde 68 - Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildiren görevliler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Görevi İhmal ve Suiistimal
Madde 69 - Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya yarışmayı geç başlatan veya yarışmayı yönetmeyen veya talimata aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile Federasyon veya MHK tarafından verilen hakem eğitimciliği ve benzeri görevleri her ne suretle olursa olsun yapmayan, ihmal veya suiistimal eden hakemler, altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Kaba ve Uygunsuz Hareketler
Madde 70 - Yarışma yerinde, yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan teşekkülün yöneticilerine, sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan veya hakemlik müessesesinin vakar ve ciddiyetine aykırı davranan hakemler ile Federasyon tarafından yarışmada görevlendirilen kişiler bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakaret
Madde 71 - Yarışma yerinde, yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında teşekkülün yöneticilerine ve sporculara ve seyircilere söven, fiilen veya sözle hakaret eden hakemler ile görevli kişiler iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Aynı hâllerde fiilen tecavüze yeltenen görevli alt aydan iki yıla kadar, müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz edenler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hükümlülük
Madde 72 - Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlaka aykırı davranışlardan mahkûm olanlarla, genel olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar üç yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Bu Talimat kapsamına giren sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve diğer görevli kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu faaliyetlerinden mahkûmiyetleri durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

5. BÖLÜM
USUL HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ KISIM
İDARÎ TEDBİRLER

İdarî Tedbir
Madde 73 - İdarî tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığı hâlde teşekkülün hentbol branşındaki resmî yarışmalarını seyircisiz oynatmak, sahasını kapatmak, kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten men etmektir.

Hentbol branşının faal olmadığı sürede idarî tedbir konulmaz.
73.1. Olaydan sonra ve soruşturma evrakı görevli ceza kuruluna gönderilinceye kadar, idarî tedbir makam ve mercileri, olayın önemine göre kendi yetki sınırları içinde etkin olmasını da göz önünde tutarak gerektiğinde hentbol branşında yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti niteliğinde idarî tedbir koyarlar ve uygulatırlar.
73.2. Bu talimatta ceza karşılığı olan bir fiil nedeni ile hakem tarafından oyundan çıkarılan oyuncu (sezonun son yarışması hariç) anında ayrıca karar alınıp tebliğ olmaksızın hentbol branşının bütün kategorilerinde idarî tedbirlidir.
73.3. Erteleme tarihinde oynama hakkına sahip olan bir sporcu, daha sonra ceza almış ise, erteleme müsabakasında istenirse oynatılabilir. Ancak erteleme müsabakasından sonra cezasının geri kalan kısmını çekmek zorundadır.
Erteleme müsabakasında oynatılamayan veya oynamayan cezalı bir sporcu için ertelenen müsabaka, ceza infaz için geçerli bir müsabaka olarak kabul edilemez.
Açıklanan bu hüküm, maç sayısı ile yarışmalardan men cezası verilen sporcular için geçerli olup süre ile yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezalarında uygulanamaz.

İdarî Tedbir Yetkileri
Madde 73 - Bu Talimat hükümleri ile ilgili olarak;
74.1. Federasyon Başkanı veya görevlendireceği kişiler, yetkili kılınan temsilcileri; sporcular, yarışmalarda görevli diğer kişi ve teşekkül yöneticileri ile teşekküller hakkında, idarî tedbir koymaya ve kaldırmaya yetkilidir.
74.2. Federasyon Ceza Kurulu, görev alanına giren konulardaki tahkikatın sonuna kadar her aşamada idarî tedbiri kaldırabilir, kapsamını yeniden tespit edebilir.
İdarî Tedbirin Tebliği ve İnfaz
Madde 75 - Tebliği gereken idarî tedbirler, ilgililere faks, elektronik posta veya Federasyonun Resmî İnternet Sitesinde ilan yoluyla duyurulur. Federasyon Ceza Kurulunun idarî tedbir konulması ve kaldırılması kararlarına ait yazıları, ilgililere duyurulmak üzere aynı gün Federasyona iletilir.
Federasyon; kendisini ilgilendiren idarî tedbir işlemlerini hemen yaptırmak, keyfiyeti saha komiserine, gözlemciye, hakeme ve rakibe duyurmak, infazını sağlayıp idarî tedbirlerin infazlarını izlemek ve denetlemekle görevlidir.

İKİNCİ KISIM
SORUŞTURMA, TAHKİKAT VE KARAR

Soruşturma
Madde 76
- (Değişiklik: YKK-03.02.2009-34/9)
76.1. Federasyona bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden fiilleri, ihbar ve şikâyetleri hemen bildirmek zorundadır.
Federasyon Başkanı, Ceza Kuruluna sevk hususunda gerçeği araştırmak amacıyla yetkilendireceği görevliler marifetiyle soruşturma yaptırabilir. Gecikmede zarar görülen hâllerde, Federasyon Başkanı kendi konularına giren hususlarda doğrudan soruşturma yapabilir.
Hakemlerin teknik hareketlerinin suç olup olmadığı önce Merkez Hakem Kuruluna incelettirilir.
76.2. Yarışma hakemleri, gözlemciler, saha komiserleri ve federasyon temsilcilerinin raporları ve yazılı beyanlar, yarışma programları, yarışanların isim listeleri, tespit ve mukayese fotoğrafları, video kayıtları, ihtilaflı ve tahrif edilmiş lisanslar, tescil evrakı gibi belgeler diğer ilgililerin iki gün içinde verecekleri olayla ilgili yazılı beyanlar dizi listesine bağlanır.
76.3. Deplasmanlı yarışma olayları ile ilgili olarak Federasyon tarafından, cevaplarının iki gün içinde gönderilmesi kaydıyla, hakemler ile tanıklarının yazılı beyanlarının alınması için yazı yazılır.
76.4. Ceza Kurullarına soruşturma evrakının sevkine dair olan yazıda olayın özeti, tarihi, yarışma çeşidi, cezalandırılması istenilenlerin isim ve soyadları, bağlı oldukları teşekkülleri, sporcunun veya teşekkülün yazılı savunmalarının istenildiği belirtilir.
76.5. Hakem ve Gözlemci raporları veya Federasyon adına görev yapanların raporlarında belirtilmese dahi bu talimat hükümlerini kapsayan ve Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyelerinin bizzat tanık olduğu olaylar ile kaset, cd vb. görüntülü belgeye dayalı başvurularla ilgili olarak Disiplin Kurulu soruşturma açabilir ve/veya karar verebilir.

Savunma
Madde 77 - Savunma istenmeksizin ceza verilmez.
Savunmayı, Ceza Kurulu üyelerinden her biri, yazılı veya sözlü olarak alabilir.
Savunma tebligatının kişiye veya mensubu olduğu teşekküle ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebliğ tarihini müteakip yedi gün içinde savunma vermeyen veya yazılı savunması gelmeyen teşekkül veya kişi savunmasından vazgeçmiş sayılır.
Teşekkül veya kişiye yapılan tebligatta savunma konusu ve süre açıkça belirtilir.

Tahkikat
Madde 78 - Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Ceza Kurulu'na verilmesi üzerine tahkikat başlar.
Ceza Kurulu önce görev, yetki, idarî tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul soruşturmada başlatılan işlemleri takip ve noksan kalan cihetleri ikmal eder. İlave rapor istenmiyorsa rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir. Sair görevli ve yetkililerin tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü beyanlarını alabilir.
Tanıklar tebligatı takip eden yedi gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar.
Tahkikat yapılan olayda sevk edilmeyen, ancak olaya adı karışan diğer sorumlular hakkında Ceza Kurulu doğrudan tahkikat başlatabilir.
Federasyon Ceza Kurulu'nun dış yazışmalarını Kurul Başkanı veya Vekili yürütür.

Karar
Madde 79 - Tahkikatın tamamlandığı günden itibaren en çok beş gün içinde karar verilir. Karar, cezalandırmaya veya ceza tayinine mahal olmadığına veya tahkikatın ertelenmesine veya düşmesine veya görevsizliğe mütedair olur.
Ceza kararlarında; cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri, cezayı azaltıcı ve çoğaltıcı sebepleri ile birlikte açıkça gösterilir.
Cezayı gerektiren fiil hakkında, öncelikle talimatta tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, cezayı azaltma veya çoğaltma keyfiyeti tespit edilen ceza üzerinden takdir edilerek karar verilir.
Ceza kararlarında idarî tedbirli süreler mahsup edilerek infaz gereken bakiye ceza miktarı ve idarî tedbirin nasıl devam edeceği belirtilir.

Kesin Karar
Madde 80 - Bir ay ve daha az yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti, altı resmî yarışma adedi ile men cezası, bir yarışmayı seyircisiz oynatma cezası, bir maç saha kapatma cezası, teşekkülün bir yarışmadan men cezası ve daha az cezalar ile para cezası ve cezayı kapsamayan kararlara itiraz edilemez.

ÜÇÜNCÜ KISIM
İTİRAZ VE SONUÇLARI

İtiraz
Madde 81 - Kesinleşmiş sayılan karar dışında kalan kararlara, tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde ceza alan kişinin veya bağlı olduğu teşekkülün; teşekkül cezalandırılmış ise Başkanın itiraz hakkı vardır.
PTTye veriliş tarihi itiraz tarihi sayılmak üzere; itiraz dilekçesi Ceza Kuruluna, posta ile iadeli taahhütlü gönderilebilir veya Federasyona imza karşılığı elden de verilebilir. Bu durumda itiraz tarihi dilekçenin Federasyona veriliş tarihi sayılır.

İtiraz Mercii
Madde 82 Federasyon Ceza Kurulunun itiraz sonrası verdiği kararlarına itiraz mercii, Tahkim Kuruludur.

Tahkim Kurulunun Yetkisi
Madde 83 Tahkim kurulu evrak üzerinde inceleme yapabileceği gibi ayrıca bilgi ve belge de isteyebilir.
Tahkim kurulu kararları kesindir. Federasyon Ceza Kurulunun, bozma kararına karşı direnme hakkı yoktur.

6. BÖLÜM
İNFAZ VE TAHKİKATIN İADESİ
BİRİNCİ KISIM
TEBLİĞ VE İNFAZ HÜKÜMLERİ

Kararların Tebliği ve İnfazı
Madde 43 Bu Talimatla ilgili tebligatlar; taahhütlü mektup / APS, teyitli faks, elektronik posta ile yapılır.
Tebligatın bu yollardan herhangi biri ile yapılmasının mümkün olmadığı hâllerde Federasyonun Resmî İnternet Sitesinde yapılacak ilan tebligat yerine geçer. Bu şekilde ilanen yapılan tebligatlarda ilanen tebliğ, ilan tarihini izleyen 15. gün yapılmış sayılır.
Tebliğ ve infaza esas olmak üzere, karar tarihini takip eden ilk iş gününde Federasyon evrakına imza karşılığı teslim edilir.
84.1. İki aydan fazla süreli ve idarî tedbirli ceza kararlarına süresinde itiraz edilmezse, idarî tedbir ceza süresi sonuna kadar sürdürülür. İtiraz hâlinde, idarî tedbir sürdürülmekle beraber, itiraz dilekçesi alındı belgesi ile birlikte hemen Federasyon Ceza Kuruluna gönderilir.
84.2. İki aydan fazla süreli ve idarî tedbirsiz ceza kararlarına süresi içinde itiraz edilmezse, ceza konusu hentbol branşının faal olduğu sırada ilk resmî yarışma ve yönetim yerinde ceza infazı başlar. İtiraz hâlinde infaz başlatılmaz.
İtiraz dilekçesi alındı belgesi ile birlikte hemen Federasyon Ceza Kuruluna gönderilir.
84.3. Sürekli hak mahrumiyeti cezası kararı idarî tedbirli ise, tedbir sürdürülmekle beraber, karara itiraz edildiği takdirde itiraz dilekçesi alındı belgesi ile birlikte, itiraz edilmezse yalnız alındı belgesi Federasyon Ceza Kuruluna gönderilir.
84.4. İki ay ve daha az süreli ve idarî tedbirli ceza kararları ve idarî tedbirli yarışma adedi ile men cezaları hemen duyurulur. İdarî tedbirler, ceza süreleri sonuna kadar sürdürülür.
84.4. İki ay ve daha az süreli idarî tedbirsiz ceza kararları ve altı resmî yarışma adedi ile men cezası, iki yarışmayı seyircisiz oynama cezası, iki saha kapatma cezası, itiraz üzerine onanan iki aydan fazla süreli idarî tedbirsiz ceza kararları ve onanan sürekli hak mahrumiyeti cezası kararları, hemen ilgiliye duyurulur.
Sürekli hak mahrumiyeti cezasının infazı hemen, diğer cezaların infazları da Hentbol branşının olduğu sırada ilk resmî yarışma ve yönetim yerinde başlar. İtiraz üzerine onaylanan iki aydan fazla süreli idarî tedbirsiz ceza kararları ve onaylanan sürekli hak mahrumiyeti cezası kararları hemen ilgiliye duyurulur.
İtiraz üzerine onaylanan iki aydan fazla süreli idarî tedbirli ceza kararları hemen duyurulur. Uygulanmakta olan idarî tedbir ceza süresi sonuna kadar sürdürülür.
84.5. Uygulanan: İdarî tedbir nedeniyle cezanın ayrıca infazına mahal olmadığına dair ceza kararları, ihtar cezası kararları, ceza tayinine mahal olmadığına, tahkikatın düşmesine dair kararlar, ceza infazının durdurulmasına veya yeniden başlatılmasına dair duyurular, Türkiye Hentbol Federasyonu Resmî İnternet Sitesinde hemen ilan edilir.

İnfazın Özel Hükümleri
Madde 85 -
85.1. Resmî yarışma cezası, sadece o kategori resmî yarışmaları sayılarak aralıksız men suretiyle infaz edilir.
Ancak kulübün A takım yarışmaları ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım yarışmaları aynı kategori yarışması sayılır. İnfazın hesabında, sporcunun A takımı ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım yarışmaları birlikte değerlendirilir.
85.2. Ceza kararlarındaki kategori hesabı ile infaz tamamlanıncaya kadar, okul yarışmaları da dahil olmak üzere Hentbol branşının diğer kategorilerinde de yarışma yasaktır.
85.3. Faal sezon hentbol branşının ve kategorisinin yıllık fikstüründeki yarışma dönemidir.
85.4. Faal sezon sonunda tamamlanamayan resmî yarışma adedi ile men cezasının infazı, hentbol sporunun sonraki faal sezonuna intikal eder ve o sezonda ilk resmî yarışmadan başlanarak aralıksız uygulanır.
85.5. Cezalı sporcu, iki faal sezon arasındaki özel yarışmalara katılabilir.
85.6. İnfazı, faal sezonun birinci devresinde başlayıp ikinci devresinde de devam edecek olan cezalı sporcunun, iki devre arasındaki sürede özel yarışmalara katılabilmesi Federasyonun iznine bağlıdır.
85.7. Tek yarışmadan men cezasının uygulanmasından önce, sporcu özel yarışmalara katılabilir
85.8. İdarî tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan lisanslı sporcu, öğrencisi olduğu okulun yarışmasına, okul yarışması nedeniyle idarî tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün yarışmasına katılamaz.
85.9. Teşekkülün, resmî yarışma adetli cezaları, faal sezonlarında, her resmî yarışma için, galibiyet hâlinde uygulanmakta olan puan sayısının hemen düşülmesi suretiyle infaz edilir.
85.10 Hileli ve danışıklı yarışma suçunun işlendiği sezon sonu itibariyle tamamen veya kısmen infaz edilen cezalar yerine puan indirme cezası uygulanmasına rağmen küme düşmeyen veya ceza infazı yeni sezona kalmasına rağmen küme düşmeyen teşekkülün sadece bir alt kümeye düşürülmesi ile yetinilerek keyfiyet karar aşamasında belirtilir.
85.11. Federasyonun idarî takdiriyle uygulanan puan indirmeler, yukarıdaki ceza infazlarında mahsuba tabi tutulur.
Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Millî Yarışma izni
Madde 86 Federasyon Ceza Kurulu tarafından verilen kesin ve kesinleşmemiş cezalar değiştirilemez.
Uluslararası teşekküller tarafından düzenlenen yarışma, kongre, toplantı ile millî ve temsili yarışmalara; idarî tedbirli veya cezalı sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının katılmalarına Federasyon izin verebilir.
Ancak; sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının bu izinle katılabileceği yarışma, kongre, toplantı ile Millî ve temsili yarışma sayısı veya gün sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz, izni takiben idarî tedbir ve ceza infazı derhâl başlar.
İnfaz Evrakı
Madde 87 İnfazı takiben, Federasyon görevlilerince men olunan resmî yarışmaların tarihlerini, infazın
başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, Ceza Kuruluna gönderilir.

7. BÖLÜM
PARA CEZALARI

PARA CEZALARI
Madde 88 - Diğer talimatlar ve bu talimat kapsamında hazırlanacak yönerge ile verilecek para cezaları ve nitelikleri belirlenir.

8. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

CEZA TALİMATININ BÜTÜNLÜĞÜ
Madde 89 - Diğer talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve cezaları etkileyen hükümler konulamaz; bu kabil hükümler geçerli olmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Talimatın yayımlandığı tarihten önce Ceza talimatına göre verilen doping, hileli ve danışıklı yarışma, sahtecilik ve Federasyon kandırma, temsili ve millî yarışmaya katılmama suçları ile kazanılan ödüllerin geri alınması, küme düşürme ve hakemlere ait lisansların iptal uygulamaları şeklinde verilen cezalar HARİÇ, sporcu ve yöneticilere ait cezalar ile af kapsamına girip de karara bağlanmamış dosyalar bütün sonuçları ile affedilir.
Ceza infaz suretiyle Genel Müdürlük veya Federasyon geliri niteliği kazanan paralar iade konusu olmaz.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 89 - Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun bu konuda yayınladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 90 - Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hentbol Federasyonu Resmî İnternet Sitesinde yayınlandığı 23 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 91 - Bu talimat hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı yürütür

Bu dersi paylaş
Okuma:6301
Puan:
Tarih:28-02-2010 21:32
bebek bakma

Hentbol Federasyonu ©
Web sitemizin resmi hentbol federasyonu ile ilgisi yoktur. Hentbol fanatiklerine sanal bir buluşma ortamı sağlamak için açılmıştır